2.1 DOS FTP

Lai lietotājs varētu strādāt Internetā, ir vajadzīgs dators, programmas un, protams, pieslēgums Internet tīklam. Šis pieslēgums var būt realizēts, izmantojot parasto telefona līniju un modēmu vai arī lietojot izdalīto telefona līniju. Pirmajā variantā telefona līnija ir aizņemta, kad dators ir pieslēgts Internet tīklam. Pārējā laikā tā būs izmantojama parastām telefona sarunām. Izdalītās telefona līnijas variants ir arī krietni dārgāks un tāpēc ieteicams organizācijām, kurās tīklu paredzēts izmantot daudziem lietotājiem.

Lai datoru pieslēgtu telefona līnijai, nepieciešams modēms, speciāla tīkla karte un atbilstošs programmu nodrošinājums. To visu lietotājam var piedāvāt organizācija, kas nodrošina datoru pieslēgšanu Internet tīklam - LANET.

Šajā nodaļā sīkāk neapskatīsim visus darbus, kas veicami, lai datoru pieslēgtu tīklam. Pieņemsim, ka kvalificēti speciālisti to ir veikuši un atstājuši instrukciju, kurā teikts, ka pēc datora ieslēgšanas, lai strādātu Internet tīklā, jāievada komanda STARTIP. Šī komanda ielādē datora atmiņā īpašas programmas, kuras tālāk sauksim vienkārši par tīkla draiveriem.

Šajā nodaļā apskatīsim, kas ir FTP un kā to izmantot DOS vidē.

Saīsinājums FTP cēlies no pilnā nosaukuma File Transfer Protocol - Failu pārsūtīšanas protokols. Pēc šī protokola nosaukuma redzams, ka tas paredzēts failu pārsūtīšanai no viena datora uz otru. Svarīgi, lai abos datoros būtu programmas, kas saprot FTP protokolu.

Kā pirmo piemēru apskatīsim situāciju, kad lietotājs ir reģistrēts datorā lazda.lanet.lv, kas darbojas UNIX vidē.

Ievadiet komandu

   ftp lazda.lanet.lv
FTP Software PC/TCP File Transfer Program Version 2.2 02/25/93 18:05
Copyright (c) 1986-1993 by FTP Software, Inc. All rights reserved.
FTP Trying ... Open
220 lazda FTP server (UNIX(r) System V Release 4.0) ready.
Userid for logging in on lazda.lanet.lv?

2.1.1 attēls. Pieslēgšanās datoram lazda.

Ievadiet savu lietotāja vārdu:

   liepins
331 Password required for liepins.
Password for logging in as liepins on lazda.lanet.lv?

2.1.2 attēls. Paroles pieprasījums.

Ievadiet paroli (uz ekrāna nebūs redzama).
230 User liepins logged in.
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.3 attēls. Paziņojums par veiksmīgu pieslēgšanos.

Tagad esam veiksmīgi pieslēgušies un varam sākt darbu. Lai uzzinātu, kāda informācija ir pieejama, ievadiet komandu

   dir
drwxrwxrwx 2 liepins darbin

512

Mar 7 15:21 dokum
-rw -rw -rw - 1 liepins darbin

120832

Jan 30 16:37 faili.zip

...

Transferred 133 bytes in 1 seconds (1064 bits/sec, 133 bytes/sec)
226 transfer complete
ftp:lazda.lanet.lv>_

2.1.4 attēls. Aktīvās direktorijas saturs.

Drusku sīkāk paanalizēsim attēlā 2.1.4 redzamo informāciju. Apskatīsim pirmo rindiņu. Pirmais simbols šajā rindiņā "d" nozīmē, ka "dokum" ir direktorijas vārds. Ja pirmais simbols rindiņā ir "-" (mīnus zīme), tad vārds rindiņas beigās ir faila vārds (tā tas ir attēla otrajā rindiņā).

Kādas komandas jūs varat izmantot darbā ar ftp programmu? Visu komandu sarakstu var iegūt, ievadot komandu "help" vai "?". Biežāk lietojamās komandas ir šādas:
DIR <vārds> <(DISK> parādīt attālo failu vai direktoriju
LS <vārds> <(DISK> parādīt tikai attālo failu vārdus
CD directory nomainīt attālo darba direktoriju
LCD directory nomainīt lokālo darba direktoriju
PWD parādīt attālā datora darba direktoriju
LPWD parādīt lokālo direktoriju
ASCII nomainīt failu pārraides tipu uz ASCII
BINARY nomainīt failu pārraides tipu uz BINARY
GET attāl_fails <lok_fails> <(REPLACE> pārsūtīt failu no attālā datora uz lokālo
MGET attāl_faili <(REPLACE> pārsūtīt vairākus failus no attālā datora uz lokālo
PUT lok_fails <attāl_fails> <(REPLACE> pārsūtīt failu no sava datora uz attālo
MPUT attāl_faili <(REPLACE> pārsūtīt vairākus failus no sava datora uz attālo
MKDIR <vārds> izveidot direktoriju uz attālā datora
LMKDIR <vārds> izveidot direktoriju uz lokālā datora
! izsaukt DOS komandu interpretatoru
QUIT iziet no FTP programmas, atslēdzoties no attālā datora

Tagad jums ir zināmas pamatkomandas, ar kurām var veikt visas nepieciešamās darbības. Pirms sākam pārsūtīt failus, nedaudz apskatīsim datu pārsūtīšanas paņēmienus.

FTP programmā paredzēti divi datu pārraides režīmi: binārais (binary) un simboliskais (ASCII). Binārajā režīmā informācija pārsūtot saglabājas nemainīga. Tas nozīmē, ka kopijā bitu virknītes sakrīt ar oriģinālu.

ASCII režīmā informācija tiek uztverta kā simbolu virkne un, ja pārsūtot failu uz citu datoru izrādās, ka tas darbojas citā sistēmā, FTP programma automātiski pārveidos faila saturu atbilstoši šīs sistēmas simbolu tabulai.

Kā var zināt, kad nepieciešams binārais un kad ASCII režīms?

DOS vidē vienkāršākie teksta redaktori saglabā informāciju simbolu formātā, bet, ja dokuments sagatavots WINDOWS vidē, ticamāk, ka tas būs saglabāts binārajā formātā.

Elektronisko tabulu un datu bāzu programmas datu glabāšanai lieto bināro formātu. Arī visi grafiskie faili (formāti JPEG, MPEG, GIF) un saspiestie jeb arhivētie faili tiek saglabāti binārajā formātā. Bet elektroniskā pasta vēstules, Internet hiperteksta dokumenti, programmu izejas teksti - simboliskajā formātā.

Tātad, pirms sākat failu pārsūtīšanu, noskaidrojiet, kādā režīmā tas jāveic.

Tagad atgriežamies pie informācijas attēlā 2.1.4. No piedāvātā saraksta izvēlieties, piemēram, direktoriju "dokum" (precīzi jāievēro lielie un mazie burti direktoriju vārdos un arī failu nosaukumos):

   dir dokum
...
-rwxrwxrwx 1 owner group 3072 Oct 15  9:20 rfc10.txt
...
Transferred 139 bytes in 1 seconds (1112 bits/sec, 139 bytes/sec)
226 transfer complete
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.5 attēls. Direktorijas dokum saturs.

Tagad, ja gribat dabūt šo failu savā datorā, jums vispirms jānostājas šajā direktorijā. Lai to izdarītu, lietojiet komandu:

   cd dokum
250 CWD command successful.
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.6 attēls. Servera atbilde uz cd komandu.

Arī uz jūsu datora jāuzstāda pareizā direktorija. Pieņemsim, ka tā ir /USERS/JANIS. Tad jāievada šāda komanda:

   lcd /users/janis
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.7 attēls. Datora atbilde uz lcd komandu.

Jūsu izvēlētais fails ir "rfc10.txt". Spriežot pēc faila paplašinājuma - "txt", šis ir teksta fails. Tāpēc jāieslēdz teksta failu pārraides režīms (pieslēdzoties FTP serverim parasti šis režīms uzstādās pēc noklusēšanas):

   ascii
200 Type set to A.
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.8 attēls. ASCII režīma ieslēgšana.

Lai pārsūtītu pašu failu, rakstiet komandu:

   get rfc10.txt rfc10.txt
Transferred 3072 bytes in 1 seconds ( 24122 bits/sec, 3072 bytes/sec)
222 transfer complete.
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.9 attēls. Faila pārsūtīšana.

Tādā veidā jūs esat pārsūtījis failu no ftp servera uz savu datoru. Šis bija teksta tipa fails. Vēl vajadzētu pamēģināt pārsūtīt cita tipa failu, lai redzētu, kādas papildus darbības nepieciešams izdarīt. Tāpēc tagad atgriežamies sākuma direktorijā. Lai to veiktu, ievadiet komandu:

   cd ..

Varat pārliecināties, ka esat nokļuvis īstajā vietā:

   pwd
257 "/home/darbin/liepins" is current directory.
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.10 attēls. Aktīvā direktorija.

Direktorijas saturu varam apskatīt attēlā 2.1.4. Pieņemsim, ka vajdzīgais fails ir faili.zip. Pēc faila paplašinājuma - zip varam secināt, ka tas ir saspiests fails. Šādi faili jāpārsūta binārajā režīmā. Tāpēc izpildiet komandu

   binary
200 Type set to I.
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.11 attēls. Binārā režīma ieslēgšana.

Nu varat pārsūtīt pašu failu:

   get faili.zip faili.zip
Transferred 120832 bytes in 4 seconds (197824 bits/sec, 24728 bytes/sec)
222 Transfer complete.
ftp: lazda.lanet.lv>_

2.1.12 attēls. Komandas get izpilde.

Tādā veidā tiek pārsūtīts saspiests fails.

Ja ir nepieciešams izpildīt kādas DOS komandas, tad to var realizēt, neatslēdzoties no FTP servera. Jāievada komanda:

   !
Entering nested command interpreter.
Use the EXIT command to return to ftp.

IBM DOS Version 5.02 Revision 0
	  (C)Copyright International Business Machines Corp 1981-1992.
	  (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1992.

C:\USERS\JANIS>

2.1.13 attēls. Komandas ! izpilde.

Tagad varat izpildīt nepieciešamās DOS komandas. Lai atgrieztos FTP programmā, jāievada komanda:

   exit

Ja tagad vairāk neko negribat darīt, varat atslēgties no FTP servera ar komandu:

   quit

Kad ieraugat uz ekrāna rindiņu "C:\>_", esat atkal savā datorā un varat darbināt citas programmas.

Šajā piemērā apskatījām situāciju, kad lietotājs ir reģistrēts kādā datorā (ir lietotāja vārds un parole). Bet pastāv arī tā saucamais anonīmais FTP protokols.

Šāds protokols ir izveidots, lai dotu iespēju daudziem lietotājiem pieslēgties datoram un izmantot tajā esošo informāciju bez iepriekšējas reģistrēšanās.

Datorā tiek izveidots lietotāja vārds anonymous vai ftp. Pieslēdzoties datoram ar ftp programmas palīdzību, ievadiet kā lietotāja vārdu anonymous. Paroles vietā parasti jāievada sava pilnā e-mail adrese (tas atkarīgs no konkrētās sistēmas).

Ieejot sistēmā, varat izmantot tikai to informācijas daļu, ko drīkst lasīt anonīmais lietotājs. Parasti tā atrodas direktorijā pub. Šo informāciju drīkst tikai lasīt (kopēt).

Izmēģiniet šo mehānismu! Sākumam dažas anonīmo FTP serveru adreses:

   ftp.lanet.lv
   ftp.latnet.lv
   ftp.funet.fi

Pirmajā piemērā pieslēdzāmies datoram UNIX sistēmā. Nedaudz savādāka situācija ir datoros, kur darbojas IBM VM sistēma.

Kā otru piemēru apskatīsim pieslēgšanos IBM-4381 datoram. Ievadiet komandu:

   vm.lanet.lv
FTP Software PC/TCP File Transfer Program Version 2.2 02/25/93 18:05
Copyright (c) 1986-1993 by FTP Software, Inc. All rights reserved.
FTP Trying ... Open
220-FTPSERVE at LVRULV11.LANET.LV, 16:43:56 LAT WEDNESDAY 01/03/96
220 Connection will close if iddle for more than 5 minutes.
Userid for logging in on vm.lanet.lv?_

2.1.14 attēls. Pieslēgšanās IBM-4381.

Jums jāpaziņo savs lietotāja vārds. Pieņemsim, ka tas ir:

   LIEPINS
331 Send password please
Password for logging in as LIEPINS on vm.lanet.lv_

2.1.15 attēls. Paroles pieprasījums.

Dators pieprasa paziņot lietotāja LIEPINS paroli. Ievadiet šo paroli. Uz ekrāna parole nebūs redzama.

Ja parole būs pareiza, saņemsiet atbildi:
230 LIEPINS logged in; working directory = LIEPINS 191
ftp:vm.lanet.lv>_

2.1.16 attēls. Veiksmīga pieslēgšanās.

Ko nozīmē "191" šajā atbildē? IBM-4381 darbojas operāciju sistēma VM/ESA. Šajā sistēmā lietotāju informācija glabājas minidiskos. Katram minidiskam tiek piešķirta noteikta adrese. Parasti šī adrese ir 191. Ja lietotājam ir vairāki minidiski, tad pārējo adreses varētu būt 192, 193, ...utt.

Lai pārslēgtos uz citu minidisku, komanda "CD" jālieto šādi:

   cd LIEPINS.194
250 Working directory is LIEPINS 194
ftp:vm.lanet.lv>_

2.1.17 attēls. Minidiska maiņa.

Tagad pieņemsim, ka jums ir jāpārsūta teksta redaktorā WORD 6.0 sagatavots dokuments INTLE1.DOC no personālā datora uz IBM. Tas, protams, jāveic binārajā režīmā:

   binary

Pašu pārsūtīšanu veic ar komandu:

   put intle1.doc intle1.doc
Transferred 81769 bytes in 6 seconds (109025 bits/sec, 13628 bytes/sec)
Transfer completed successfully.
ftp:vm.lanet.lv>_

2.1.18 attēls. Komandas put izpilde.

Bet pieņemsim, ka jāpārsūta vairāki faili: INTLE1.DOC, INTLE2.DOC, INTLE3.DOC. Tad ērtāk lietot komandu:

   mput intle*.doc
INTLE1.DOC -> intle1.doc
Transferred 81769 bytes in 3 seconds (218050 bits/sec, 27256 bytes/sec)
INTLE2.DOC -> intle2.doc
Transferred 3869 bytes in 0 seconds
INTLE3.DOC -> intle3.doc
Transferred 4608bytes in 2 seconds (18432 bits/sec, 2304 bytes/sec)
moved 3 files
Transferred total of 90246 bytes in 5 seconds (144393 bits/sec, 18049 bytes/sec)
250 Transfer completed successfully.
ftp:vm.lanet.lv>_

2.1.19 attēls. Komandas mput izpilde.

Līdzīgi tiek veikta failu pārsūtīšana otrā virzienā. Pirmajā piemērā jau apskatījām viena faila pārvietošanu ar GET komandu. Tagad šo pašu procesu veiksim vairākiem failiem. Pieņemsim, ka IBM datorā sagatavotas trīs programmas PASCAL valodā un jūs gribat tās pārsūtīt uz personālo datoru.

Vispirms jāieslēdz pareizais datu pārraides režīms:

   ascii

Pieņemsim, ka vajadzīgais minidisks IBM datorā un pareizā direktorija personālajā datorā ir uzstādīta un varam veikt failu pārsūtīšanu:

   mget a*.pascal
APGR.PASCAL -> APGR.PASCAL
Transferred 1033 bytes in 3 seconds (2754 bits/sec, 344 bytes/sec)
A2VS.PASCAL -> A2VS.PASCAL
Trasferred 492 bytes in 2 seconds (1968 bits/sec, 246 bytes/sec)
A3.PASCAL -> A3.PASCAL
Transferred 508 bytes in 3 seconds (1354 bits/sec, 169 bytes/sec)
moved 3 files
Transferred a total of 2033 bytes in 8 seconds (2033 bits/sec, 254 bytes/sec)
250 Transfer completed successfully.
ftp:vm.lanet.lv>_

2.1.20 attēls. Komandas mget izpilde.

Atslēgšanos no IBM datora, tāpat kā pirmajā piemērā, veic ar komandu QUITProblēmas, strādājot ar FTP programmu

1. Problēmas var rasties darba sākumā. Piemēram:

   ftp ftp.lanet.lv
PC/TCP resident module is not loaded; aborting programm ...
C:\>_

2.1.21 attēls. Atmiņā nav tīkla draiveru.

Šāds paziņojums nozīmē, ka pirms ftp lietošanas datora atmiņā jāielādē nepieciešamie tīkla draiveri.

2. Piemēram, ja FTP komandā nepareizi norādīta datora adrese:

   ftp ftp.lanet.lg
can't resolve hostname ftp.lanet.lg: Bad response from server
C:\>

2.1.22 attēls. Datora atbilde uz nepareizu adresi.

Tad jāuzzin pareizā adrese un jāmēģina vēlreiz komanda FTP.

3. Nākošais variants:

   ftp 159.148.251.54
FTP Software PC/TCP File Transfer Program Version 2.2 02/25/93 18:05
Copyright (c) 1986-1993 by FTP Software, Inc. All rights reserved.
FTP Trying ... net_connect: Connection reset
can't open ftp connection

2.1.23 attēls. Sasniegtajā datorā nav FTP servera.

Šajā gadījumā adrese ir pareiza, bet datorā nav FTP servera programmas. Tātad ftp lietot nevar.

   ftp ftp.sunet.se
FTP Software PC/TCP File Transfer Program Version 2.2 02/25/93 18:05
Copyright (c) 1986-1993 by FTP Software, Inc. All rights reserved.
FTP Trying ... net_connect: Timeout
can't open ftp connection

2.1.24 attēls. Nevaram sasniegt vajadzīgo adresi.

Adrese pareiza, bet nevaram to sasniegt. Jāizmēģina laime kādu citu reizi.

5. Problēmas var rasties, ja pārsūtot failus, precīzi neievēro datu pārsūtīšanas režīmus. Pieņemsim, ka no FTP servera uz jūsu datoru ir pārsūtīti divi faili ar paplašinājumu "arj"- tātad arhīva faili. Pārsūtot pirmo INSTR2A.ARJ ir bijis ieslēgts datu pārraides režīms "ascii" . Pārsūtot otro failu INSTR2B.ARJ ir bijis ieslēgts režīms "binary" .

Mēģinot uzzināt, kas atrodas pirmajā failā:

   arj l instr2a.arj

saņemsiet šādu paziņojumu
...
Processing archive: INSTR2A.ARJ

Found 1 error(s)!

C:\>_

2.1.25 attēls. Faila apstrāde.

Tas nozīmē, ka šis arhīva fails ir sabojāts un tālāk izmantot to nevar.

Apstrādājot otru failu

   arj l instr2b.arj
...

Processing archive: INSTR2B.ARJ
Archive created: 1995-01-12 11:54:12, modified: 1995-01-12 12:09:38
Filename Original Compressed Ratio DateTime modified...
-------- -------- ---------- ----- -------- --------
...
C:\>-

2.1.26 attēls. Faila apstrāde.

Tas nozīmē, ka no šī arhīva faila jūs varat iegūt nepieciešamo informāciju. Tāpēc ir tik svarīgi ievērot datu pārraides režīmus.

6. Apskatīsim vēl vienu piemēru. Pieņemsim, ka uz IBM lielā datora sagatavota PASCAL programma A3.PASCAL. Pārsūtam šo failu uz jūsu datoru ASCII režīmā. Apskatot failu ar teksta redaktoru, redzam normālu tekstu:
PROGRAM A3  (INPUT,OUTPUT) ;
 VAR P: REAL ;
   K: INTEGER;
   B: ARRAY(.1..10.) OF INTEGER ;
 FUNCTION FACTORIAL (X: REAL) : REAL ;
 BEGIN
  IF X <= 1 THEN FACTORIAL := 1
   ELSE FACTORIAL := FACTORIAL (X-1) * X ;
 END ;
 BEGIN
...

2.1.27 attēls. Pascal programmas teksts.

Ja fails A3.PASCAL būtu pārsūtīts BINARY režīmā, mēs redzētu pavisam ko citu:

@×ÙÖªÙÁÔ@Áó@@@MÉÕ×äãkÖäã×äã]@^@îÁÙ@×z@ÙÎÁÓ@^@@@@@Ôz@ÉÕãΪÎÙ^@@@@@
Âz@ÁÙÙÁºMKñKKñôK]@ÖÍ@ÉÕãΪÎÙ@^@ÍäÕÃãÉÖÕ@ÍÁÃãÖÙÉÁÓ@Mºz@ÙÎÁÓ]@z@ÙÎÁÓ@^
@@ÂΪÉÕ@@@ÉÍ@º@L~@ñ@ãªÎÕ@ÍÁÃãÖÙÉÁÓ@z~@ñ@@@@@@ÎÓâÎ@ÍÁÃãÖÙÉÁÓ@z~@ÍÁÃ
ãÖÙÉÁÓ@Mº`ñ]@\@º@^@@ÎÕÄ@^@ÂΪÉÕ@@’@z~@õ^@@

...

2.1.28 attēls. Programmas teksts binary režīmā.

Kā redzams, šo tekstu lietot vairs nevarēsim.