Personālo datoru un Internet biežāk lietotie termini

Angļu valodā

Latviešu valodā

Angļu valodā

Latviešu valodā

abend

avarēšana erasing dzēšana
abort priekšlaicīga apturēšana error kļūda
access pieeja execution izpilde
account lietotāja konts exit izeja, iziešana
activation aktivizācija fatal error fatāla kļūda
active window aktīvais logs fault bojājums
address adrese field lauks
alphanumeric data burtciparu dati file fails
application lietojuma programma file description faila apraksts
Archie Arhīvu informātors file server failu serveris
archive arhīvs, krātuve folder mape, datu kopums
binary code binārais kods font fonts
binary operation bināra operācija gap atstarpe
bit bits gateway vārteja
blank character tukšuma zīme gopher goferis
blocking bloķēšana host resursdatora adrese
bold treknraksts Internet Internets
bold italic treknais slīpraksts key atslēga
byte baits keyboard klaviatūra
call izsaukums language valoda
catalog katalogs link saite
character simbols Listserver pastkopas serveris
check kontrole, pārbaude locked ... slēgts
code kods log žurnāls
computer network datoru tīkls login ieeja sistēmā
connection savienojums, pieslēgums mailing list vēstkopa
connectivity pieslēgums mainframe lieldators
connectivity level pieslēguma līmenis mark iezīme
Control Panel vadības panelis memory atmiņa
counter skaitītājs menu izvēlne
cut izgriezt message paziņojums
data compression datu saspiešana monitor monitors, ekrāns
data conversion datu pārvēršana mouse pele
data error datu kļūda name vārds
data format datu formāts network tīkls
data item datu vienība newsgroups tīkla ziņu grupas
data protection datu aizsardzība node tīkla mezgls
data record datu ieraksts offline autonomais režīms
data retrieval datu iegūšana open atvēršana
data transfer datu pārsūtīšana option opcija
destination file saņēmējfails output izvads, izeja
device iekārta page lappuse
directory direktorija password parole
drag and drop vilkt un nomest paste ielīmēšana
dump izmete plain text atklāts teksts
editor redaktors port pieslēgvieta, ports
e-mail elektroniskais pasts printer druka
emulation emulācija, attēlošana symbol simbols
encoder kodētājs system sistēma
Netfind tīkla lietotāju meklētājs Telnet telnets
query pieprasījums terminal terminālis
protected file aizsargāts fails test tests
protocol protokols text teksts
refresh atsvaidzināšana transfer pārraide
remote access attālā pieeja tree koks
rename pārsaukšana UNIX sistēma UNIX
request pieprasījums user lietotājs
reset atgriešana virtual address virtuālā adrese
retry atkārtošana WAIS datu bāze WAIS
router maršrutizātors wait state gaidīšanas stāvoklis
run palaišana warning brīdinājums
search meklēšana WHOIS datu bāze WHOIS
server serveris Windows sistēma Windows
session seanss word vārds
software programmu nodrošinājums workstation darba stacija
source file pirmfails write protection aizsardzība pret ierakstīšanu
switch slēdzis WWW Tīmeklis