Dikïu pagasta folkloras kopa "Endzelîte" un Ozolmuiþas pamatskolas folkloras kopa,
vadîtâja Agita Niedzzviedze
Teòa dienâ Valkas kultûras namâ, 2000. gada 16.janvârî.

Teòa diena Valkâ
Festivâls un kultûras aktivitâtes
LU Etniskâs kultûras centrs