Pârgaujas ìimnâzijas folkloras kopa IRBE,
Teòa dienâ Valkâ, 2000. gada 16. janvârî

Ivara Dzalba foto

Teòa diena Valkâ
Festivâls un kultûras aktivitâtes
LU Etniskâs kultûras centrs