Kauguru pagasta folkloras kopa "Pasaciòa",
vadîtâjas Anita Golubovska un Rita Krizone,
Teòa dienâ Valkâ, 2000.gada 17. janvârî

Teòa diena Valkâ
Festivâls un kultûras aktivitâtes
LU Etniskâs kultûras centrs