Skaidra Smeltere,
Tâlâs Gaujmalas novada un Valkas BJC deju folkloras kopas "Vainadziòð" vadîtâja
Teòa dienâ Valkâ, 2000. gada 16. janvârî

Ivara Dzalba foto

Teòa diena Valkâ
Festivâls un kultûras aktivitâtes
LU Etniskâs kultûras centrs