Valkas BJC deju folkloras kopa "Vainadziòð"
vadîtâjas Skaidra Smeltere un Tija Bçrtiòa
Teòa dienâ Valkas kultûras namâ, 2000. gada 16.janvârî.

Teòa diena Valkâ
Festivâls un kultûras aktivitâtes
LU Etniskâs kultûras centrs