IZGLÎTÎBA

Folkloras skolotâju seminâri 1999. un 2000. gadâ
Zinâtniski-praktiska konference "Folklora un bçrnu izglîtîba" 2000. gada jûnijâ-jûlijâ Jûrmalâ.
Folkloras skolotâju vasaras skola
Bçrnu un jaunieðu folkloras nometnes


FOLKLORAS SKOLOTÂJU SEMINÂRI 1999. un 2000. gadâ,
 vada Mâra Mellçna.
Uzziòas: tel. 7222976.

 Latvijas Universitâtes Etniskâs kultûras centrs piedâvâ iespçju skolotâjiem papildinât savas zinâðanas tradicionâlâs kultûras jomâ seminâros folkloras skolotâjiem. Seminâru cikla programma izplânota, lai tâ bûtu pietiekami piesâtinâta ar
daudzveidîgâm nodarbîbâm - nodarbîbas sevis izzinâðanai (Mâra Mellçna), auguma treniòi (Silvija Zvejniece), dziedâðanas metodikas nodarbîbas (Dace Prûse, Sergejs Oïenkins), etnomuzikoloìijas pamatu apguve (Valdis Muktupâvels), bçrnu psihologijas nodarbîbas (Mâra Mellçna), bçrnu folkloras kopu darba analîze (Ernests  Spîès un Dzintars Liepiòð). Paredzçtas attîstoðâs spçles (Iveta Irbe), mûsdienu tradicionâlo deju interpretâcijas mâksla (Ernests Spîès), mûsdienu tradicionâlâs mûzikas saspçle (Ilmârs Pumpurs), masku gatavoðana (Elîna Kûla-Braþe).


LU Etniskâs kultûras centrs