LU EKC bçrnu un jaunieðu folkloras projekta
"Pulkâ eimu, pulkâ teku"
kalendârs (2000. gada 17. janvâris 2000. gada 15. jûlijs).


Laiks 

2000. gadâ

Sarîkojums
Vieta
Janvâris
 
 
17. janv.
Tâlâs Gaujmalas novada Teòa diena 
Valka
28. janv.
Ziemeïlatgales novada Sveèu diena 
Silajâòi
Februâris
 
 
5. febr.
Tautas spçïu, deju un rotaïu konkurss cikls "Lielais rotaïnieks 2000"
Rîga
6. febr
Meteòi Latvijas Etnogrâfiskajâ brîvdabas muzejâ
Rîga
11. febr.
Lejaskurzemes novada Meteòi
Vaiñode
11. febr.
Tuvâs Gaujmalas novada Meteòi Dainu kalnå
Krimulda
26. febr.
2. Stâstnieku konkurss "Teci, teci valodiòa"
Rîga
Marts
 
 
5. marts
Tautas spçïu, deju un rotaïu konkurss cikls "Lielais rotaïnieks 2000"
Rîga
17. marts
Zemgales novada Lieldienas
Bauska
marts
Lielâ diena Latvijas Etnogrâfiskajâ brîvdabas muzejå
Rîga
23. marts
Saldus novada Lielå diena
Brocçni
24. marts
Viduskursas novada Mâras diena
Laidi
Aprîlis
 
 
9. apr.
Tautas spçïu, deju un rotaïu konkurss cikls "Lielais rotaïnieks 2000"
Rîga
apr.
Tâlavas (Kûkova) Lieldienas
Balvu raj.
23. apr.
Sçlijas novada Ûsiòi
Jçkabpils
29. apr.
5. Latvijas Dejas sacîkste "Vedam danci"
Rîga
Maijs
 
 
6.maijs
2. Dziedâtâju konkurss "Dziesmu dziedu kâda bija"
Rîga
9. maijs
Rîgas novada Mâtes diena
Rîga
Jünijs
 
 
17. jûn.
Pasaku taka un Vislatvijas ielîgoðana
 
21. jûn.
Jâòi Latvijas Etnogråfiskajå brîvdabas muzejå
Rîga
29.jûn.
Péterdiena Brîvdabas muzejå
Rîga
Jûlijs
 
 
5. 10. jûl.
Bçrnu un jaunieðu folkloras kopu dalîba Folkloras festivâlâ "Baltica"
Sigulda, Salacgrîva, Cçsu un Madonas raj.

LU Etniskâs kultûras centrs