LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMI

5.decembris, speciáli "Internetam"

 • Beidzot ir skaidrákas zin'as gaidámá festivála "Bildes" sakará. No 14. lídz 18.decembrim Jaunajá Teátrí jau 12.reizi notiks ilgi gaidítais un beidzot sagaidítais iggadéjais múzikas un mákslas festiváls "Bildes- 96", ko organizé "Remix" producentu grupa. "Bilz'u" ietvaros ir paredzéti folkkoncerti, dz'eza koncerts, rokkoncerti, ká arí koncerts bérniem. Paredzéta arí izstáde, kur bús iespéjams aplúkot múzik'u darbus. Dalíbai festiválá jau pieteikus'ies Valdis Atáls, Arnis Miltin's', Kaspars Dimiters, Olga Pírága, Juris Hirs's, dz'eza koris ASAMBLEJA, LÁDEZERS, Olga Rajecka un Aigars Grávers, MARANA, Roberta Gobzin'a regeja orkestris, HELL PATROL, Raimonds Macats, Aivars Hermanis, REBEL, PRÁTA VÉTRA, PAMATINSTINKTS un vél daudzi citi. Vélot veiksmi visiem "Bilz'u" dalíbniekiem, muzikálo projektu un prieks'nesumu sagatavos'aná "Bilz'u" ríkotáji lúdz neaizmirst arí par darbu iesniegs'anu izstádei. S'ogad múzik'iem tiek piedáváts apgleznot T-kreklus. Par kreklu un krásu san'ems'anu múzik'i var vienoties zvanot pa tálruni 7220393 vai "Info" (7551181) abonetam 933. ***
 • Ja atceramies, tad pirms gandríz diviem gadiem pazístamie múzik'i Vilnis Krievin's' un Eduards Glotovs bija iesniegus'i tiesá prasíbu pret z'urnálu "Klubs", kur vin'i esot bijus'i noniecináti ar piedauzígiem izteicieniem, kas liekot it ká domát par vin'u homoseksuálajám tieksmém. Múzik'i katrs pieprasíjus'i kompensacijai 5000 latu katrs un attiecígá raksta atsaukumu. Nesen notika tiesas séde, kas noraidíja prasíbu. ***
 • Jaunu programmu gatavo "techno death" projekts MAZE OF CAKO TORMENT. Sagaidáms, ka vistuvákajá laiká taps arí daz's labs jauns ieraksts. ***
 • 25.novembra vakará "FM 99,5 Latvijai" radiokanálá grupas 100.DEBIJA vados'ais dalíbnieks Agris Semévics neoficiáli pazin'oja, ka s'í deju grupa turpinás savu triecientúri nevis lídz decembrim (ká tika agrák zin'ots), bet gan lídz apríl'a pirmajai nedél'ai. Pats Agris no nákos'ás nedél'as sákuma uzsák stradát minétajá radiokanálá ká radioz'okejs. ***
 • 28.novembrí rokkafejnícá "Mad Mix" notika jau 8. festiváls no nepopulárás múzikas koncertsérijas "Achtung". S'ajá reizé koncertéja: UKUS KUKUS'KI, DIETILSOLIKONA LÁC'I, LEGEZA, TADEUS' ONZ'E, VOGNUTIJ BEK. ***
 • Savukárt 29.novembri tajá pas'á "Mad Mix-á" notika LNT múzikas zin'u menedz'eres Ritas "Susures" várdadienas vakarés'ana, kur piedalíjás grupas BALOZ'U PILNI PAGALMI, KARTÁGA un vél daz'as citas brigádes. ***
 • Neoficiáli kl'uvis zináms,ka ''techno death" grupa NEGLECTED FIELDS drízumá Vácijá ierakstís demo- CD (kádu 500 eksemplaru lielá tiráz'á). Jácer, ka zin'as sekos. Grupa 7.decembrí koncertés arí Tallinas viená no visievérojamákajiem klubiem "Piirat", vin'i ielúgti arí koncertét S'aul'u rokmúzikas festiválá- kura datums gan vél nav zináms. Tas viss- péc veiksmígás uzstás'anás 16.decembrí Vil'n'á noritéjus'á festiválá "Death Comes 6". ***
 • Bet svétdien kafejnícá "Pulkvedim neviens neraksta" tika prezentéts grupas YAPUTMA SOUND SYSTEM jaunais albums "Rígas Disko". Grupas singla kasete "Thru The Space" jau páris nedél'as nopérkama Rígas múzikas veikalos. ***
 • 29.novembrí par godu savas darbíbas 3. gadadienai koncertu Lielajá G'ildé sniedza dz'eza bigbends VOLO. Koncertá bez vin'iem pas'iem uzstájás arí Olga Pírága, Gunárs Rozenbergs, Vjac'eslavs Mitrohins, bérnu grupa PODZIN'AS un vél daudzi citi. ***
 • Jaunumi ir arí no "death" grupas INVASION puses. Grupa s'ajás dienás svin savas pastávésanas 1. gadadienu. Notikumam par godu "Mad Mix-á" 11.decembrí paredzéts koncerts, kur muzicés arí arí HEAVEN GREY. Grupa nupat beigusi sava pirmá albuma ierakstu, bet klajá tas náks visticamák janvára beigás. ***
 • Arí grupa HOLY LAMB ar koncertu "Kabatá" 8.decembrí plkst.16.00 svinés savas darbíbas 5 gadus!!! ***
 • No 7.decembra vairákos Rígas múzikas klubos notiks "Blúza festivála" koncerti, kur muzicés visas pazístamákás Rígas blúza grupas. 29.novembrí "Reformátos" bija notikumam veltíta preses konference. Sagaidáms, ka festivála koncerti notiks 7.decembrí "Kabatá", 13.decembrí "Citá Operá", 14.decembrí "Reformátu klubá", noslégums 21.decembrí "Zero Zone", kur tiks pasniegta festivála galvená cel'ojos'á balva - "Dz'onija Valkera" skulptúra plus prémija 1000 dolári. Festiválá piedalísies INRIS'ONOKA KVARTETS, K.BINDEMAN & THE OLD SOLDIERS, DR.BORMENTOL, FORTRESS, MITROHIN'S MASTER BAND, CEMENTS, HOT DOGS, MIRTA & HOT ACOUSTICS, Pete Anderson & RHYTHM KINGS + FRIENDS. ***
 • 30.decembrí TV ties'raidé tiks rádíts "Latvijas múzikas Gada Balvas" noslégums, kur publiski tiks nosaukti pas'máju popmúzikas visveiksmígákie projekti s'ajá gadá. Balvas savam vispieprasítákajam albumam (un attiecígajiem múzik'iem) pasniegs katras múzikas firmas vadíba. Sagaidáms, ka saríkojumá prezentésies "Latvijas Radio", "Mikrofona Ieraksti", "Gailítis G", "SWH L&M"", varbút arí "Mapl", "Balss", "AnneMaria Records", "Studija MIX" un vél citas vietéjás múzikas izdevniecíbas. Balvu vidú bús arí speciálbalva visvairák Latvijas radiostacijás skanéjus'ajám dziesmám. ***
 • Pagájus'ás nedél'as tres'diená "Slepenajá eksperimentá" tika prezentéta "LNT" múzikas párraides "Cielavin'as armija" pirmá klajá laistá kasete "Cielavin'as armijas Manevri", kur ierakstítas 15 pas'máju dziesmas daz'ádu popgrupu izpildíjumá. Pasákumá bija daudz cilvéku, uz "fonogrammám" speléja gan 5.S'LAKA un vél citi, bet visiem visvairák patika Arn'a Medn'a un vin'a projekta sparígá darbos'anás uz skatuves. ***
 • Jau trís nedél'as "Radio 2" vil'n'os dzirdama Latvijas popmúzikas aptauja (skan svétdienás no plkst.17.oo vienu stundu), kur piedalás pas'máju brigádes bez stilu izs'k'iríbas. No novembra pédéjás nedél'as tás iknedél'as rezultáti tiek pieskaitíti "Latvijas dziesmu spicei", ko veido "Rígas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entúra. ***
 • Oktobra beigás vairáki masmediji nozin'oja, ka pazístamajam flamenko stila g'itáristam Andrim Kárklin'am nolaupíta ap 1000 latu vértá g'itára. Pas'laik máksliniekam nav neviena instrumenta (páréjás divas g'itáras remontéjas árzemés). Sakará ar s'o incidentu ir pártauktas uzstás'anás Rígas klubos, turklát mákslinieks uz kádu laiku nodomájis atgriezties savá mítnes zemé Spánijá, lai nokártotu daz'as personiskas lietas. ***
 • Savukárt laikraksts "Vakara Zin'as" 28.novembrí zin'ojus'as, ka Latvijá zinámás gaismas un skan'u aparatúras tirdzniecíbas firmas "Pro1" direktors Raivo Kauniste augusta beigás bijis Ameriká, kur piedalíjies Maikla Dz'eksona pasaules turnejas "HiStory" sagatavos'anas darbos- "slípéjis" gaismas aparatúru, lai gan pas'á túré gan nav piedalíjies. Tagad Raivo strádá pasaulé visvecákás gaismas tehnikas firmá "Showlites" par tehnisko direktoru. ***
 • Pazístamais Gulbenes puses taustin'spélétájs, komponists, producents Aivars Krevics sagatavojis kvadrofoniskas múzikas projektu "Atlantída", ko iespéjams atskan'ot tikai koncertá. Sagaidáms, ka nákos'ajá gadá klája náks s'ís programmas stereovarianta kasete. Pas'laik ar vairáku klubu vadíbu notiek intensívas sarunas par iespéjám sniegt kvadro múzikas koncertus Rígá. Jau zináms, ka viens sáds koncerts notiks 11. decembrí kluba "Bimini". ***
 • Bet deju vieníba PAMATINSTINKTS ar koncertu Bauská 21.decembrí atzímés savas koncerttúres "Pieskáriens"(kas veltíta táda pas'a nosaukuma albuma klajá náks'anai) 99. uznácienu uz skatuves. Sagaidáms, ka tajá reizé bús ties'ais raidíjums "FM 99,5 Latvijai" vil'n'os. Klajá dríz náks arí albuma "Pieskáriens" KARAOKE versija. S'ajá reizé tiks filméts arí grupas klips jaunai dziesmai "Parara". ***
 • Pazístamá Andreja Jahimovic'a vadítá grupa CEMENTS novembra sákumá bija devusies koncertcel'ojumá uz Maskavu, kur uzstajás 5 turienes múzikas klubos. Atsaucíba bija liela, pat pazístamá "NTV" nofilméja s'ís grupas interviju. Nákos'reiz grupa uz Maskavu gatavojas doties februára vidú. ***
 • Bet Arn'a Medn'a vadítá grupa nesen koncertéja Ukrainas galvaspilsétá Kijevá, kur uzaicináta piedalíties kádá festiválá. Neoficiálas zin'as liecina, ka tas bija "atspéles'anas" koncerts sponsoriem, kas savulaik sponsoréja EX PATRIOTS jauno albumu "Shake Before Use". ***
 • Sagaidáms, ka jau 6.decembrí 22.00 "Zero Zone" klubá muzicés VILLAGE PEOPLE- "disco" laikmeta leg'enda. Tiks sniegta "show" izráde "Y.M.C.A.". ***
 • 2.decembrí LTV 1. kanálá jaunu múzikas programmu, kurá tiks stástíts par aktualáko árzemju popmúziku, veidoja jau sen zinámie múzikas propagandétáji Armands Rus'enieks un Kaspars Ozols. Sagaidáms, ka s'áda múzikas programma notiks katru otro pirmdienu. ***
 • Ká nesen "RB" Latvijas rokzin'u ag'entúrai nozin'oja grupas D.DAY RABBITS menedz'eris Valdemárs, tad pie beigám ir darbs pie grupas pirmá albuma. To paredzéts laist klajá janvárí. ***
 • Sagaidáms, ka "Hotel de Rome" telpás 12. decembrí notiks dz'eza múzikas grupas ASSEMBLY abu albumu "Close To You" un "In X-mas Mood" prezentácija. ***
 • Pavisam skopas zin'as véstí, ka laikraksts "SM" rokkafejnícá "Mad Mix" 2.decembrí bija noorganizéjis vairáku grupu saietu, kur piedalíjás KONTRAS, DOSTAN' DOSTOJEVSKOVO, PRIEHAL'I- N'E ZNAJEM, N.V. ***
 • "Mikrofons Ieraksti" 4.decembrí izplatíjusi pazin'ojumu presei, ka "neskatoties uz lídzs'inéjám nesaskanám, noreguléjus'ás grupas PRÁTA VÉTRA un ierakstu kompánijas "Mikrofona Ierkasti" savstarpéjás attiecíbas". Lídz ar to esot aizmirsti savstarpéjie pármetumi, nesaprasanás. Jau 5.decembrí klajá nák grupas singls audiokasetes formátá "Tavas májas maná azoté", kur ietilpst arí dziesma angl'u versijá- "My Bosom Is Your Sweet Home". Grupa singla iznáks'anu atzímé ar vairákiem koncertiem, bet sestdien plkst.15.00 G'ertrúdes ielas "Lulu Piccá" notiek grupas dalíbnieku autográfu sniegs'anas "seanss". ***
 • Klajá angliská versijá nácis "Rígas Cel'vedis" ziemas sezonai (nelielas reguláras bros'úras formátá). Cita vidú visi árzemnieki tiek aicináti iepazíties ar pas'máju rokgrupám: PRÁTA VÉTRA, YAPUTMA SOUND SYSTEM, JAUNS MÉNESS, YES I, REBEL.

  (c) "Rígas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entúra.


  Atis Kluss: webmaster@lanet.lv

  Return to Rock News Home Page