LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMI

5.decembris, specia'li "Internetam"

 • Beidzot ir skaidra'kas zin'as gaida'ma' festiva'la "Bildes" sakara'. No 14. li'dz 18.decembrim Jaunaja' Tea'tri' jau 12.reizi notiks ilgi gaidi'tais un beidzot sagaidi'tais iggade'jais mu'zikas un ma'kslas festiva'ls "Bildes- 96", ko organize' "Remix" producentu grupa. "Bilz'u" ietvaros ir paredze'ti folkkoncerti, dz'eza koncerts, rokkoncerti, ka' ari' koncerts be'rniem. Paredze'ta ari' izsta'de, kur bu's iespe'jams aplu'kot mu'zik'u darbus. Dali'bai festiva'la' jau pieteikus'ies Valdis Ata'ls, Arnis Miltin's', Kaspars Dimiters, Olga Pi'ra'ga, Juris Hirs's, dz'eza koris ASAMBLEJA, LA'DEZERS, Olga Rajecka un Aigars Gra'vers, MARANA, Roberta Gobzin'a regeja orkestris, HELL PATROL, Raimonds Macats, Aivars Hermanis, REBEL, PRA'TA VE'TRA, PAMATINSTINKTS un ve'l daudzi citi. Ve'lot veiksmi visiem "Bilz'u" dali'bniekiem, muzika'lo projektu un prieks'nesumu sagatavos'ana' "Bilz'u" ri'kota'ji lu'dz neaizmirst ari' par darbu iesniegs'anu izsta'dei. S'ogad mu'zik'iem tiek pieda'va'ts apgleznot T-kreklus. Par kreklu un kra'su san'ems'anu mu'zik'i var vienoties zvanot pa ta'lruni 7220393 vai "Info" (7551181) abonetam 933. ***
 • Ja atceramies, tad pirms gandri'z diviem gadiem pazi'stamie mu'zik'i Vilnis Krievin's' un Eduards Glotovs bija iesniegus'i tiesa' prasi'bu pret z'urna'lu "Klubs", kur vin'i esot bijus'i noniecina'ti ar piedauzi'giem izteicieniem, kas liekot it ka' doma't par vin'u homoseksua'laja'm tieksme'm. Mu'zik'i katrs pieprasi'jus'i kompensacijai 5000 latu katrs un attieci'ga' raksta atsaukumu. Nesen notika tiesas se'de, kas noraidi'ja prasi'bu. ***
 • Jaunu programmu gatavo "techno death" projekts MAZE OF CAKO TORMENT. Sagaida'ms, ka vistuva'kaja' laika' taps ari' daz's labs jauns ieraksts. ***
 • 25.novembra vakara' "FM 99,5 Latvijai" radiokana'la' grupas 100.DEBIJA vados'ais dali'bnieks Agris Seme'vics neoficia'li pazin'oja, ka s'i' deju grupa turpina's savu triecientu'ri nevis li'dz decembrim (ka' tika agra'k zin'ots), bet gan li'dz apri'l'a pirmajai nede'l'ai. Pats Agris no na'kos'a's nede'l'as sa'kuma uzsa'k strada't mine'taja' radiokana'la' ka' radioz'okejs. ***
 • 28.novembri' rokkafejni'ca' "Mad Mix" notika jau 8. festiva'ls no nepopula'ra's mu'zikas koncertse'rijas "Achtung". S'aja' reize' koncerte'ja: UKUS KUKUS'KI, DIETILSOLIKONA LA'C'I, LEGEZA, TADEUS' ONZ'E, VOGNUTIJ BEK. ***
 • Savuka'rt 29.novembri taja' pas'a' "Mad Mix-a'" notika LNT mu'zikas zin'u menedz'eres Ritas "Susures" va'rdadienas vakare's'ana, kur piedali'ja's grupas BALOZ'U PILNI PAGALMI, KARTA'GA un ve'l daz'as citas briga'des. ***
 • Neoficia'li kl'uvis zina'ms,ka ''techno death" grupa NEGLECTED FIELDS dri'zuma' Va'cija' ieraksti's demo- CD (ka'du 500 eksemplaru liela' tira'z'a'). Ja'cer, ka zin'as sekos. Grupa 7.decembri' koncerte's ari' Tallinas viena' no visieve'rojama'kajiem klubiem "Piirat", vin'i ielu'gti ari' koncerte't S'aul'u rokmu'zikas festiva'la'- kura datums gan ve'l nav zina'ms. Tas viss- pe'c veiksmi'ga's uzsta's'ana's 16.decembri' Vil'n'a' norite'jus'a' festiva'la' "Death Comes 6". ***
 • Bet sve'tdien kafejni'ca' "Pulkvedim neviens neraksta" tika prezente'ts grupas YAPUTMA SOUND SYSTEM jaunais albums "Ri'gas Disko". Grupas singla kasete "Thru The Space" jau pa'ris nede'l'as nope'rkama Ri'gas mu'zikas veikalos. ***
 • 29.novembri' par godu savas darbi'bas 3. gadadienai koncertu Lielaja' G'ilde' sniedza dz'eza bigbends VOLO. Koncerta' bez vin'iem pas'iem uzsta'ja's ari' Olga Pi'ra'ga, Guna'rs Rozenbergs, Vjac'eslavs Mitrohins, be'rnu grupa PODZIN'AS un ve'l daudzi citi. ***
 • Jaunumi ir ari' no "death" grupas INVASION puses. Grupa s'aja's diena's svin savas pasta've'sanas 1. gadadienu. Notikumam par godu "Mad Mix-a'" 11.decembri' paredze'ts koncerts, kur muzice's ari' ari' HEAVEN GREY. Grupa nupat beigusi sava pirma' albuma ierakstu, bet klaja' tas na'ks visticama'k janva'ra beiga's. ***
 • Ari' grupa HOLY LAMB ar koncertu "Kabata'" 8.decembri' plkst.16.00 svine's savas darbi'bas 5 gadus!!! ***
 • No 7.decembra vaira'kos Ri'gas mu'zikas klubos notiks "Blu'za festiva'la" koncerti, kur muzice's visas pazi'stama'ka's Ri'gas blu'za grupas. 29.novembri' "Reforma'tos" bija notikumam velti'ta preses konference. Sagaida'ms, ka festiva'la koncerti notiks 7.decembri' "Kabata'", 13.decembri' "Cita' Opera'", 14.decembri' "Reforma'tu kluba'", nosle'gums 21.decembri' "Zero Zone", kur tiks pasniegta festiva'la galvena' cel'ojos'a' balva - "Dz'onija Valkera" skulptu'ra plus pre'mija 1000 dola'ri. Festiva'la' piedali'sies INRIS'ONOKA KVARTETS, K.BINDEMAN & THE OLD SOLDIERS, DR.BORMENTOL, FORTRESS, MITROHIN'S MASTER BAND, CEMENTS, HOT DOGS, MIRTA & HOT ACOUSTICS, Pete Anderson & RHYTHM KINGS + FRIENDS. ***
 • 30.decembri' TV ties'raide' tiks ra'di'ts "Latvijas mu'zikas Gada Balvas" nosle'gums, kur publiski tiks nosaukti pas'ma'ju popmu'zikas visveiksmi'ga'kie projekti s'aja' gada'. Balvas savam vispieprasi'ta'kajam albumam (un attieci'gajiem mu'zik'iem) pasniegs katras mu'zikas firmas vadi'ba. Sagaida'ms, ka sari'kojuma' prezente'sies "Latvijas Radio", "Mikrofona Ieraksti", "Gaili'tis G", "SWH L&M"", varbu't ari' "Mapl", "Balss", "AnneMaria Records", "Studija MIX" un ve'l citas viete'ja's mu'zikas izdevnieci'bas. Balvu vidu' bu's ari' specia'lbalva visvaira'k Latvijas radiostacija's skane'jus'aja'm dziesma'm. ***
 • Paga'jus'a's nede'l'as tres'diena' "Slepenaja' eksperimenta'" tika prezente'ta "LNT" mu'zikas pa'rraides "Cielavin'as armija" pirma' klaja' laista' kasete "Cielavin'as armijas Manevri", kur ieraksti'tas 15 pas'ma'ju dziesmas daz'a'du popgrupu izpildi'juma'. Pasa'kuma' bija daudz cilve'ku, uz "fonogramma'm" spele'ja gan 5.S'LAKA un ve'l citi, bet visiem visvaira'k patika Arn'a Medn'a un vin'a projekta spari'ga' darbos'ana's uz skatuves. ***
 • Jau tri's nede'l'as "Radio 2" vil'n'os dzirdama Latvijas popmu'zikas aptauja (skan sve'tdiena's no plkst.17.oo vienu stundu), kur piedala's pas'ma'ju briga'des bez stilu izs'k'iri'bas. No novembra pe'de'ja's nede'l'as ta's iknede'l'as rezulta'ti tiek pieskaiti'ti "Latvijas dziesmu spicei", ko veido "Ri'gas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entu'ra. ***
 • Oktobra beiga's vaira'ki masmediji nozin'oja, ka pazi'stamajam flamenko stila g'ita'ristam Andrim Ka'rklin'am nolaupi'ta ap 1000 latu ve'rta' g'ita'ra. Pas'laik ma'ksliniekam nav neviena instrumenta (pa're'ja's divas g'ita'ras remonte'jas a'rzeme's). Sakara' ar s'o incidentu ir pa'rtauktas uzsta's'ana's Ri'gas klubos, turkla't ma'kslinieks uz ka'du laiku nodoma'jis atgriezties sava' mi'tnes zeme' Spa'nija', lai noka'rtotu daz'as personiskas lietas. ***
 • Savuka'rt laikraksts "Vakara Zin'as" 28.novembri' zin'ojus'as, ka Latvija' zina'ma's gaismas un skan'u aparatu'ras tirdznieci'bas firmas "Pro1" direktors Raivo Kauniste augusta beiga's bijis Amerika', kur piedali'jies Maikla Dz'eksona pasaules turnejas "HiStory" sagatavos'anas darbos- "sli'pe'jis" gaismas aparatu'ru, lai gan pas'a' tu're' gan nav piedali'jies. Tagad Raivo stra'da' pasaule' visveca'ka's gaismas tehnikas firma' "Showlites" par tehnisko direktoru. ***
 • Pazi'stamais Gulbenes puses taustin'spe'le'ta'js, komponists, producents Aivars Krevics sagatavojis kvadrofoniskas mu'zikas projektu "Atlanti'da", ko iespe'jams atskan'ot tikai koncerta'. Sagaida'ms, ka na'kos'aja' gada' kla'ja na'ks s'i's programmas stereovarianta kasete. Pas'laik ar vaira'ku klubu vadi'bu notiek intensi'vas sarunas par iespe'ja'm sniegt kvadro mu'zikas koncertus Ri'ga'. Jau zina'ms, ka viens sa'ds koncerts notiks 11. decembri' kluba "Bimini". ***
 • Bet deju vieni'ba PAMATINSTINKTS ar koncertu Bauska' 21.decembri' atzi'me's savas koncerttu'res "Pieska'riens"(kas velti'ta ta'da pas'a nosaukuma albuma klaja' na'ks'anai) 99. uzna'cienu uz skatuves. Sagaida'ms, ka taja' reize' bu's ties'ais raidi'jums "FM 99,5 Latvijai" vil'n'os. Klaja' dri'z na'ks ari' albuma "Pieska'riens" KARAOKE versija. S'aja' reize' tiks filme'ts ari' grupas klips jaunai dziesmai "Parara". ***
 • Pazi'stama' Andreja Jahimovic'a vadi'ta' grupa CEMENTS novembra sa'kuma' bija devusies koncertcel'ojuma' uz Maskavu, kur uzstaja's 5 turienes mu'zikas klubos. Atsauci'ba bija liela, pat pazi'stama' "NTV" nofilme'ja s'i's grupas interviju. Na'kos'reiz grupa uz Maskavu gatavojas doties februa'ra vidu'. ***
 • Bet Arn'a Medn'a vadi'ta' grupa nesen koncerte'ja Ukrainas galvaspilse'ta' Kijeva', kur uzaicina'ta piedali'ties ka'da' festiva'la'. Neoficia'las zin'as liecina, ka tas bija "atspe'les'anas" koncerts sponsoriem, kas savulaik sponsore'ja EX PATRIOTS jauno albumu "Shake Before Use". ***
 • Sagaida'ms, ka jau 6.decembri' 22.00 "Zero Zone" kluba' muzice's VILLAGE PEOPLE- "disco" laikmeta leg'enda. Tiks sniegta "show" izra'de "Y.M.C.A.". ***
 • 2.decembri' LTV 1. kana'la' jaunu mu'zikas programmu, kura' tiks sta'sti'ts par aktuala'ko a'rzemju popmu'ziku, veidoja jau sen zina'mie mu'zikas propagande'ta'ji Armands Rus'enieks un Kaspars Ozols. Sagaida'ms, ka s'a'da mu'zikas programma notiks katru otro pirmdienu. ***
 • Ka' nesen "RB" Latvijas rokzin'u ag'entu'rai nozin'oja grupas D.DAY RABBITS menedz'eris Valdema'rs, tad pie beiga'm ir darbs pie grupas pirma' albuma. To paredze'ts laist klaja' janva'ri'. ***
 • Sagaida'ms, ka "Hotel de Rome" telpa's 12. decembri' notiks dz'eza mu'zikas grupas ASSEMBLY abu albumu "Close To You" un "In X-mas Mood" prezenta'cija. ***
 • Pavisam skopas zin'as ve'sti', ka laikraksts "SM" rokkafejni'ca' "Mad Mix" 2.decembri' bija noorganize'jis vaira'ku grupu saietu, kur piedali'ja's KONTRAS, DOSTAN' DOSTOJEVSKOVO, PRIEHAL'I- N'E ZNAJEM, N.V. ***
 • "Mikrofons Ieraksti" 4.decembri' izplati'jusi pazin'ojumu presei, ka "neskatoties uz li'dzs'ine'ja'm nesaskana'm, noregule'jus'a's grupas PRA'TA VE'TRA un ierakstu kompa'nijas "Mikrofona Ierkasti" savstarpe'ja's attieci'bas". Li'dz ar to esot aizmirsti savstarpe'jie pa'rmetumi, nesaprasana's. Jau 5.decembri' klaja' na'k grupas singls audiokasetes forma'ta' "Tavas ma'jas mana' azote'", kur ietilpst ari' dziesma angl'u versija'- "My Bosom Is Your Sweet Home". Grupa singla izna'ks'anu atzi'me' ar vaira'kiem koncertiem, bet sestdien plkst.15.00 G'ertru'des ielas "Lulu Picca'" notiek grupas dali'bnieku autogra'fu sniegs'anas "seanss". ***
 • Klaja' angliska' versija' na'cis "Ri'gas Cel'vedis" ziemas sezonai (nelielas regula'ras bros'u'ras forma'ta'). Cita vidu' visi a'rzemnieki tiek aicina'ti iepazi'ties ar pas'ma'ju rokgrupa'm: PRA'TA VE'TRA, YAPUTMA SOUND SYSTEM, JAUNS ME'NESS, YES I, REBEL.

  (c) "Ri'gas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entu'ra.


  Atis Kluss: webmaster@lanet.lv

  Return to Rock News Home Page