LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMI

5.decembris, speciāli "Internetam"

 • Beidzot ir skaidrākas zišas gaidāmā festivāla "Bildes" sakarā. No 14. lģdz 18.decembrim Jaunajā Teātrģ jau 12.reizi notiks ilgi gaidģtais un beidzot sagaidģtais iggadčjais mśzikas un mākslas festivāls "Bildes- 96", ko organizč "Remix" producentu grupa. "Bilżu" ietvaros ir paredzčti folkkoncerti, dżeza koncerts, rokkoncerti, kā arģ koncerts bčrniem. Paredzčta arģ izstāde, kur bśs iespčjams aplśkot mśzięu darbus. Dalģbai festivālā jau pieteikuųies Valdis Atāls, Arnis Miltišų, Kaspars Dimiters, Olga Pģrāga, Juris Hirųs, dżeza koris ASAMBLEJA, LĀDEZERS, Olga Rajecka un Aigars Grāvers, MARANA, Roberta Gobziša regeja orkestris, HELL PATROL, Raimonds Macats, Aivars Hermanis, REBEL, PRĀTA VČTRA, PAMATINSTINKTS un včl daudzi citi. Včlot veiksmi visiem "Bilżu" dalģbniekiem, muzikālo projektu un priekųnesumu sagatavoųanā "Bilżu" rģkotāji lśdz neaizmirst arģ par darbu iesniegųanu izstādei. Ųogad mśzięiem tiek piedāvāts apgleznot T-kreklus. Par kreklu un krāsu sašemųanu mśzięi var vienoties zvanot pa tālruni 7220393 vai "Info" (7551181) abonetam 933. ***
 • Ja atceramies, tad pirms gandrģz diviem gadiem pazģstamie mśzięi Vilnis Krievišų un Eduards Glotovs bija iesnieguųi tiesā prasģbu pret żurnālu "Klubs", kur viši esot bijuųi noniecināti ar piedauzģgiem izteicieniem, kas liekot it kā domāt par višu homoseksuālajām tieksmčm. Mśzięi katrs pieprasģjuųi kompensacijai 5000 latu katrs un attiecģgā raksta atsaukumu. Nesen notika tiesas sčde, kas noraidģja prasģbu. ***
 • Jaunu programmu gatavo "techno death" projekts MAZE OF CAKO TORMENT. Sagaidāms, ka vistuvākajā laikā taps arģ dażs labs jauns ieraksts. ***
 • 25.novembra vakarā "FM 99,5 Latvijai" radiokanālā grupas 100.DEBIJA vadoųais dalģbnieks Agris Semčvics neoficiāli pazišoja, ka ųģ deju grupa turpinās savu triecientśri nevis lģdz decembrim (kā tika agrāk zišots), bet gan lģdz aprģīa pirmajai nedčīai. Pats Agris no nākoųās nedčīas sākuma uzsāk stradāt minčtajā radiokanālā kā radiożokejs. ***
 • 28.novembrģ rokkafejnģcā "Mad Mix" notika jau 8. festivāls no nepopulārās mśzikas koncertsčrijas "Achtung". Ųajā reizč koncertčja: UKUS KUKUŲKI, DIETILSOLIKONA LĀĄI, LEGEZA, TADEUŲ ONŻE, VOGNUTIJ BEK. ***
 • Savukārt 29.novembri tajā paųā "Mad Mix-ā" notika LNT mśzikas zišu menedżeres Ritas "Susures" vārdadienas vakarčųana, kur piedalģjās grupas BALOŻU PILNI PAGALMI, KARTĀGA un včl dażas citas brigādes. ***
 • Neoficiāli kīuvis zināms,ka ''techno death" grupa NEGLECTED FIELDS drģzumā Vācijā ierakstģs demo- CD (kādu 500 eksemplaru lielā tirāżā). Jācer, ka zišas sekos. Grupa 7.decembrģ koncertčs arģ Tallinas vienā no visievčrojamākajiem klubiem "Piirat", viši ielśgti arģ koncertčt Ųauīu rokmśzikas festivālā- kura datums gan včl nav zināms. Tas viss- pčc veiksmģgās uzstāųanās 16.decembrģ Viīšā noritčjuųā festivālā "Death Comes 6". ***
 • Bet svčtdien kafejnģcā "Pulkvedim neviens neraksta" tika prezentčts grupas YAPUTMA SOUND SYSTEM jaunais albums "Rģgas Disko". Grupas singla kasete "Thru The Space" jau pāris nedčīas nopčrkama Rģgas mśzikas veikalos. ***
 • 29.novembrģ par godu savas darbģbas 3. gadadienai koncertu Lielajā Åildč sniedza dżeza bigbends VOLO. Koncertā bez višiem paųiem uzstājās arģ Olga Pģrāga, Gunārs Rozenbergs, Vjaąeslavs Mitrohins, bčrnu grupa PODZIŠAS un včl daudzi citi. ***
 • Jaunumi ir arģ no "death" grupas INVASION puses. Grupa ųajās dienās svin savas pastāvčsanas 1. gadadienu. Notikumam par godu "Mad Mix-ā" 11.decembrģ paredzčts koncerts, kur muzicčs arģ arģ HEAVEN GREY. Grupa nupat beigusi sava pirmā albuma ierakstu, bet klajā tas nāks visticamāk janvāra beigās. ***
 • Arģ grupa HOLY LAMB ar koncertu "Kabatā" 8.decembrģ plkst.16.00 svinčs savas darbģbas 5 gadus!!! ***
 • No 7.decembra vairākos Rģgas mśzikas klubos notiks "Blśza festivāla" koncerti, kur muzicčs visas pazģstamākās Rģgas blśza grupas. 29.novembrģ "Reformātos" bija notikumam veltģta preses konference. Sagaidāms, ka festivāla koncerti notiks 7.decembrģ "Kabatā", 13.decembrģ "Citā Operā", 14.decembrģ "Reformātu klubā", noslčgums 21.decembrģ "Zero Zone", kur tiks pasniegta festivāla galvenā ceīojoųā balva - "Dżonija Valkera" skulptśra plus prčmija 1000 dolāri. Festivālā piedalģsies INRIŲONOKA KVARTETS, K.BINDEMAN & THE OLD SOLDIERS, DR.BORMENTOL, FORTRESS, MITROHIN'S MASTER BAND, CEMENTS, HOT DOGS, MIRTA & HOT ACOUSTICS, Pete Anderson & RHYTHM KINGS + FRIENDS. ***
 • 30.decembrģ TV tieųraidč tiks rādģts "Latvijas mśzikas Gada Balvas" noslčgums, kur publiski tiks nosaukti paųmāju popmśzikas visveiksmģgākie projekti ųajā gadā. Balvas savam vispieprasģtākajam albumam (un attiecģgajiem mśzięiem) pasniegs katras mśzikas firmas vadģba. Sagaidāms, ka sarģkojumā prezentčsies "Latvijas Radio", "Mikrofona Ieraksti", "Gailģtis G", "SWH L&M"", varbśt arģ "Mapl", "Balss", "AnneMaria Records", "Studija MIX" un včl citas vietčjās mśzikas izdevniecģbas. Balvu vidś bśs arģ speciālbalva visvairāk Latvijas radiostacijās skančjuųajām dziesmām. ***
 • Pagājuųās nedčīas treųdienā "Slepenajā eksperimentā" tika prezentčta "LNT" mśzikas pārraides "Cielavišas armija" pirmā klajā laistā kasete "Cielavišas armijas Manevri", kur ierakstģtas 15 paųmāju dziesmas dażādu popgrupu izpildģjumā. Pasākumā bija daudz cilvčku, uz "fonogrammām" spelčja gan 5.ŲLAKA un včl citi, bet visiem visvairāk patika Arša Medša un viša projekta sparģgā darboųanās uz skatuves. ***
 • Jau trģs nedčīas "Radio 2" viīšos dzirdama Latvijas popmśzikas aptauja (skan svčtdienās no plkst.17.oo vienu stundu), kur piedalās paųmāju brigādes bez stilu izųęirģbas. No novembra pčdčjās nedčīas tās iknedčīas rezultāti tiek pieskaitģti "Latvijas dziesmu spicei", ko veido "Rģgas Balss" Latvijas rokzišu aåentśra. ***
 • Oktobra beigās vairāki masmediji nozišoja, ka pazģstamajam flamenko stila åitāristam Andrim Kārklišam nolaupģta ap 1000 latu včrtā åitāra. Paųlaik māksliniekam nav neviena instrumenta (pārčjās divas åitāras remontčjas ārzemčs). Sakarā ar ųo incidentu ir pārtauktas uzstāųanās Rģgas klubos, turklāt mākslinieks uz kādu laiku nodomājis atgriezties savā mģtnes zemč Spānijā, lai nokārtotu dażas personiskas lietas. ***
 • Savukārt laikraksts "Vakara Zišas" 28.novembrģ zišojuųas, ka Latvijā zināmās gaismas un skašu aparatśras tirdzniecģbas firmas "Pro1" direktors Raivo Kauniste augusta beigās bijis Amerikā, kur piedalģjies Maikla Dżeksona pasaules turnejas "HiStory" sagatavoųanas darbos- "slģpčjis" gaismas aparatśru, lai gan paųā tśrč gan nav piedalģjies. Tagad Raivo strādā pasaulč visvecākās gaismas tehnikas firmā "Showlites" par tehnisko direktoru. ***
 • Pazģstamais Gulbenes puses taustišspčlčtājs, komponists, producents Aivars Krevics sagatavojis kvadrofoniskas mśzikas projektu "Atlantģda", ko iespčjams atskašot tikai koncertā. Sagaidāms, ka nākoųajā gadā klāja nāks ųģs programmas stereovarianta kasete. Paųlaik ar vairāku klubu vadģbu notiek intensģvas sarunas par iespčjām sniegt kvadro mśzikas koncertus Rģgā. Jau zināms, ka viens sāds koncerts notiks 11. decembrģ kluba "Bimini". ***
 • Bet deju vienģba PAMATINSTINKTS ar koncertu Bauskā 21.decembrģ atzģmčs savas koncerttśres "Pieskāriens"(kas veltģta tāda paųa nosaukuma albuma klajā nākųanai) 99. uznācienu uz skatuves. Sagaidāms, ka tajā reizč bśs tieųais raidģjums "FM 99,5 Latvijai" viīšos. Klajā drģz nāks arģ albuma "Pieskāriens" KARAOKE versija. Ųajā reizč tiks filmčts arģ grupas klips jaunai dziesmai "Parara". ***
 • Pazģstamā Andreja Jahimoviąa vadģtā grupa CEMENTS novembra sākumā bija devusies koncertceīojumā uz Maskavu, kur uzstajās 5 turienes mśzikas klubos. Atsaucģba bija liela, pat pazģstamā "NTV" nofilmčja ųģs grupas interviju. Nākoųreiz grupa uz Maskavu gatavojas doties februāra vidś. ***
 • Bet Arša Medša vadģtā grupa nesen koncertčja Ukrainas galvaspilsčtā Kijevā, kur uzaicināta piedalģties kādā festivālā. Neoficiālas zišas liecina, ka tas bija "atspčleųanas" koncerts sponsoriem, kas savulaik sponsorčja EX PATRIOTS jauno albumu "Shake Before Use". ***
 • Sagaidāms, ka jau 6.decembrģ 22.00 "Zero Zone" klubā muzicčs VILLAGE PEOPLE- "disco" laikmeta leåenda. Tiks sniegta "show" izrāde "Y.M.C.A.". ***
 • 2.decembrģ LTV 1. kanālā jaunu mśzikas programmu, kurā tiks stāstģts par aktualāko ārzemju popmśziku, veidoja jau sen zināmie mśzikas propagandčtāji Armands Ruųenieks un Kaspars Ozols. Sagaidāms, ka ųāda mśzikas programma notiks katru otro pirmdienu. ***
 • Kā nesen "RB" Latvijas rokzišu aåentśrai nozišoja grupas D.DAY RABBITS menedżeris Valdemārs, tad pie beigām ir darbs pie grupas pirmā albuma. To paredzčts laist klajā janvārģ. ***
 • Sagaidāms, ka "Hotel de Rome" telpās 12. decembrģ notiks dżeza mśzikas grupas ASSEMBLY abu albumu "Close To You" un "In X-mas Mood" prezentācija. ***
 • Pavisam skopas zišas včstģ, ka laikraksts "SM" rokkafejnģcā "Mad Mix" 2.decembrģ bija noorganizčjis vairāku grupu saietu, kur piedalģjās KONTRAS, DOSTAŠ DOSTOJEVSKOVO, PRIEHAĪI- ŠE ZNAJEM, N.V. ***
 • "Mikrofons Ieraksti" 4.decembrģ izplatģjusi pazišojumu presei, ka "neskatoties uz lģdzųinčjām nesaskanām, noregulčjuųās grupas PRĀTA VČTRA un ierakstu kompānijas "Mikrofona Ierkasti" savstarpčjās attiecģbas". Lģdz ar to esot aizmirsti savstarpčjie pārmetumi, nesaprasanās. Jau 5.decembrģ klajā nāk grupas singls audiokasetes formātā "Tavas mājas manā azotč", kur ietilpst arģ dziesma angīu versijā- "My Bosom Is Your Sweet Home". Grupa singla iznākųanu atzģmč ar vairākiem koncertiem, bet sestdien plkst.15.00 Åertrśdes ielas "Lulu Piccā" notiek grupas dalģbnieku autogrāfu sniegųanas "seanss". ***
 • Klajā angliskā versijā nācis "Rģgas Ceīvedis" ziemas sezonai (nelielas regulāras broųśras formātā). Cita vidś visi ārzemnieki tiek aicināti iepazģties ar paųmāju rokgrupām: PRĀTA VČTRA, YAPUTMA SOUND SYSTEM, JAUNS MČNESS, YES I, REBEL.

  (c) "Rģgas Balss" Latvijas rokzišu aåentśra.


  Atis Kluss: webmaster@lanet.lv

  Return to Rock News Home Page