LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMI

(29. ju'nijs, specia'li "Internetam")


***
 • Klaja' na'cis (un kioskos pamani'ts) krieviska' mu'zikas izdevuma "Melna' Piektdiena" jau 4. laidiens. Pe'c visa spriez'ot- tas ir pirmais, kas tiek izplati'ts visos kioskos..... Liela'kie rakstu materia'li ir velti'ti pas'ma'ju grupa'm INVASION un RIBA MEC'- SVOLOC' OBIKNOVENNAJA.
  ***
 • Ka'da jauna zin'a (neoficia'la) ir ari' no INOKENTIJA MA'RPLA puses: neoficia'li tiek zin'ots- ka s'ai prominentajai "underground" vetera'ngrupai rudeni' vare'tu izna'kt ari' kasete, kur bu's apkopotas daz'a'du gadu dziesmas. S'is gadi'jums vare'tu notikt septembri'.
  ***
 • 26. ju'nija' Ve'rmani'ti' notika starptautiskajai ci'n'ai pret narkoma'niju velti'ts pasa'kums "Dialogs", kur citu pasa'kumu vidu' notika ari' koncerts ar pas'ma'ju grupu piedali's'anos. Kopuma' bija ka'das 10 pas'ma'ju briga'des (vaira'kas "underground", ari' SKUMJU AKMEN'I, FACT utt.).
  ***
 • Sagaida'ms, ka 1. ju'lija' "Ri'gas Balss" mu'zikas lappuses "K'ieg'elis" koncerta' "3. uzna'ciens" muzice's g'ita'riski tende'tas mu'zikas briga'des: MARY JANE, GELOUSY, PARALI'ZE, VOGNUTIJ BEK. Ve'l s'aja' me'nesi' "K'ieg'el'a" koncerti sagaida'mi 15. un 29. ju'lija'.
  ***
 • 27. ju'nija' viesni'ca' "Ri'ga" Ri'ga' pazi'stama' koncertorganiza'cija "GAO" - kas jau uztur pazi'stamo klubu "Underground"- atve'rusi ve'l vienu za'li ar nosaukumu "Mira'z'a", kas "bu's doma'ta cilve'kiem pa'ri 30...., kas jau kaut ko dzi've' ir sasniegus'i", tur skane's 70' un 80' to gadu mu'zika- kas pati'kot s'a'dai publikai. Iespe'jams, ka tur dzi'vaja' uzsta'sies attieci'gajam vecumam "tende'ti" mu'zik'i.....
  ***

  (c) "Ri'gas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entu'ra.


  Atis Klus's: webmaster@lanet.lv

  Atgriezties uz LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMU lappusi