Pe'rno Joku Kolekcija


   Sensenos laikos laimi'ga' zeme' aiz trejdevin'a'm ju'ra'm, aiz 
trejdevin'iem kalniem dzi'voja Mazais Princis. Vin's' bija ka' jau
visi prin'c'i, tikai vin'am bija viena visnotal' bu'tiska di'vaini'ba -
nabas vieta' bija skru'vi'te. Ari' tas vel nebu'tu nekas, ja vien s'o 
skru'vi'ti bu'tu iespe'jams atskru've't, bet pat visa' karal'valsti'
neviens skru'vgrieznis tai nedere'ja.  
   Tac'u ka'du dienu princis izja'ja medi'ba's. Un, ak tavu laimi,
nos'a'va pi'li. Pi'le ka' jau pi'le, bet tai ve'dera' princis 
atrada skru'vgriezni. Nejaus'i pame'g'ina'ja paskru've't savu
skru'vi'ti, un ka tavu laimi ! - skru'vi'te sa'ka griezties. Nu princis to
skru've'ja, skru've'ja li'dz beidzot atskru've'ja, bet tai pas'a'
bri'di' Mazajam Princim nokrita PAKAL'A !
   Un nekad vairs to nevare'ja pielikt atpakal' ... 

-----------------------------------------------------------------------

Pilnaa tramvajaa sezh jauneklis, blakus staav viirs ar koka kaaju un
saka jauneklim:
- Kaa nav kauna, es 43. gadaa kaaju zaudeeju...
- Papasha ! Nu nje bral ja nogu tvoju !

-----------------------------------------------------------------------

Uz psihiatrisko slimniicu zvana viirietis un saka:
- Dakter ! Mana sieva sajukusi ! Neko vairs nesaprot !
- [???]
- Pa istabu balti zirgi auljo, bet vinja nevienu neredz ! Ai, nupat viens
gandriiz vai virsuu uzskreeja !

-----------------------------------------------------------------------

- Vechi, ikrus eediisiet ?
- Jaa ! Noteikti !
- Kad eediisiet, pasauciet arii mani !
-----------------------------------------------------------------------

Trolejbusa' brauc viens ba'rdainis un sludina ka vin's' ir Je'zus Kristus!
Brauc, brauc vienu pieturu aiz otras un sludina, ka daz'i jau sa'kus'i
notice't ka Kristus ir atna'cis! 
Ka'da' pietura' ieka'pj kontrolieris un prasa bil'eti!? .....
Je'zus Kristus no kabatas izvelk me'ne's'bil'eti!
(smiekli trolejbusa' , kontrolieris protams nesaprot kas ir par lietu!)

-----------------------------------------------------------------------

Viirs aizbraucis komandeejumaa... Sieva saaicinaajusi muzjikus (3 gab) un
nu njemas dzert un priecaaties...
Zvans pie durviim !!! Sieva fixi viesus izved uz balkona un liek iekaapt
maisos (3 staavs - nelex jau laukaa), un dodas atveert viiram. 
Viirs padzer teeju un iziet uz balkona uzvilkt duumu.
- Siev, kas tie par maisiem ?
- Aj, zini, maate atsuutiija sjo to rijamu.
Viirs pieiet vienam maisam un iesper.
- Beee !
- Aha, jeers, cepetim buus kaa raddits
Pieiet otram maisam un iesper.
- Hrju, hrju.
- Mjaa, cuuka, nekas arii noderees.
Pieiet tresjam maisam un iesper. Iesper otro reizi. Klusums. Atveezeejas
un iesper tresjo reizi no visa speeka.
- Stulbeni !, - atskan breeciens, - nesaproti, ja klusee, tad ieksjaa
kartupelji, vai ?

-----------------------------------------------------------------------

Precas anglju lords. Viesi - vecpuisji peec mielasta dodas uz prieka
maaju. Ko domaajies, ko ne - satiek lordu.
- Paklau, ko tad tu sjeit tagad vairs dari, tev tak jauna smuka sieva
tagad iraid, - prasa lorda draugi.
- Saproti, mazuliite bija tik nogurusi, ka liidzko maajaas nokljuvaam, taa
aizmiga. Ko nu es vinju paaris nieka maarcinju deelj modinaasju...

-----------------------------------------------------------------------

Pa ielu iet vienc milicis (anuks vecs, ja gribi policis),
skatas gravi kaukas snac. SSSsssss.
Sis pienak klat un saka - rokas augsa :-(
Sis preti SSSssssss
Policis savac so uz mdicinas iestadi ko sauc par atlurbeni.
Dakters iesprice baigo zali.
-Ssssssssss
Iesprice velvienu.
-Ssssssssssssssss aaaaaassaaaaaass'aa
Domaja ilgi dakteris vai nebus par daudz tas zales,
bet sanemas un iedura vel :-@...
Tas vecis no gravja tad nopurinajas un teica
SSSaaaalllcccccccc ZZZZzzzzzaaaaaaaaaall...TPU...

-----------------------------------------------------------------------

	L'etit Vinni-Puh na vozdus'nom s'arike i pojot:
	- Ja tuc'ka, tuc'ka, tuc'ka, a vovsje ne medvedj...
	Otkrivajetca duplo, a tam sidit osa - nebritaja, v telogreike,
	 v us'anke s odnjim uhom... I govorit:
	- Sdajotsa mnje, pljus'evij, c'to nikakaja ti ne tuc'ka, 
	 a ment pozornij...

--------------------------------------------------------------------------

	- Poruc'ik, kak vi nahoditje moju grudj ?
	- S trudom-s madam.

--------------------------------------------------------------------------

	Natas'a Rostova tancujet na balu s Poruc'ikom Rz'evskim. Poruc'ik
	priz'imajet jejo k stenje.
	- Oij, Poruc'ik, Vi hotjitje menja raspjatj ?
	- Da njet, raz s'estj.
	- C'to vi imejetsje v vidu ?
	- C'to imeju, to i vvedu.

--------------------------------------------------------------------------

	- Poruc'ik Rz'evskij, Vas'e zvanije associirujetsa kak 
	 "PORUTC'IK-LAZUTC'IK", Vi francuzskij s'pion...
	- Oij, oij "KORNET-KLARNET-TROMBON-GONDON", Vi prosto mudak, mosje
	 Obolenskij.

--------------------------------------------------------------------------

	- Ah ti promu^ohu^ebl^ads^aja pi^dopro^obina, - skazal Poruc'ik 
	Rz'evskij, poslje c'ego grjazno virugalsja.

--------------------------------------------------------------------------

Divi draugi nositu'sies katastr'of'a un gu'l z'arkos pirms apbed'i'sanas.
Viens radinieks saka apbed'i'sanas biroja priek'sniekam: "Vi'ni abi labi
izskat'as bet vi'niem mugur'a nepareizie uzvalki, vai var'etu tos uzvalkus
apmain'it"
"J'a to var, n'aciet atpaka'l p'ec piec'am min'ut'em"
P'ec piec'am min'ut'em visi n'ak atpaka'l un abi gu'l z'arkos pareizos 
uzvalkos.
"K'a tad J'us var'ej'at abus tik 'atri p'ar'g'erbt?"
"M'es tikai p'armain'ij'am galvas"

-----------------------------------------------------------------------

Roku rok'a divi homo draugi iet pa ielu. Pret'i n'ak 'loti skaista jaunava.
Viens saka otram:"Uuuu, da'zreiz man 'z'el ka neesmu lesbianis"

-----------------------------------------------------------------------

Divi brauc ar ma's'inu par lauka ce'lu. Pret'im brauc milicis.
Milicis uzkliedz: "C'UKAS!!!"
Abi v'el lam'aj'as par rupjo milici kad vi'ni iedr'az'as c'uku bar'a
kas bija nomaldijies uz ce'la.

-----------------------------------------------------------------------

Stulbs cilv'eks atn'ak pie 'arsta. Abas ausis vi'nam briesm'igi 
sadedzin'atas.
 'Arsts: "Kas tad Jums notika?"
Stulbais: "Es gludin'aju bikses ar gludekli un telefons zvan'ija."
 'Arsts: "Un kas tad notika ar otru ausi?"
"Es dom'aju, k'am'er r'ikojos ar telefonu, Jums piezvan'it un
 uzin'at cikos esiet kabinet'a."

-----------------------------------------------------------------------

Sieviete: "Man ir 'cetri b'erni, dv'i'nu d'eli un dv'i'nu meitas"
'Arsts: "Tas ir 'loti intresanti, ab'as reiz'es dv'i'ni"
Sieviete: "N'e nepareizi. Div'as reiz'es dv'i'ni un daudz reiz
      nekas."

-----------------------------------------------------------------------


Stulbs ploiti'kis "'Sogad m'es s'ut'isim m'usu astronautus sauli
 izp'et'it"
Otrs "Vai ta ni'ni nesadegs?"
Politi'kis "N'e m'es vi'nus s'ut'isim nakt'i"

-----------------------------------------------------------------------

"Vai J'us esat tas cilv'eks kur's 'sodien ieleca ledain'a up'e
 un izgl'aba mana jaun'a d'ela dz'iv'ibu ?"
"J'a, tas esmu es"
"Nu, kur tad ir vi'na cepure ?"

-----------------------------------------------------------------------

..
Jaunais viirs aptiekaa nevar izveeleeties prezervatiivus. Vieni ir parastie, 
otrie - melni un tresjie - ar mikimausiem.
Viirs nopeerk melnoos. Par spiiti prezervatiiviem, sieva kljuust gruuta un 
dzemdee deelu - neegjeri.
Deels paaugas un prasa teevam - kaa tad taa - tu balts, mamma balta, bet es 
 - neegjeris.
Teevs saka - priecaajies deels, ka neesi mikimauss.

-----------------------------------------------------------------------

..
Taksometru apstaadina kaila sieviete.
Taksometra vadiitaajs brauciena laikaa laiku pa laikam atskataas uz 
sievieti, kura seezj aimugureejaa seedekli.
 - Kas juus kailu sievieti neesat redzeejis, sieviete vaicaa.
 - Esmu gan.
 - Mani tikai interesee, no kurienes juus naudu inzjemsiet.
-----------------------------------------------------------------------

..

70 gadu vecs v'irs prec'es 23 gad'igu sievieti. Vi'n's iet pie 'arsta
pirms laul'ib'am. P'ec izmekl'e'sanas 'arsts saka:
"J'us esiet vesals, bet es ieteik'su esiet uzman'igs ar to m'i'lo'sanu
 ne p'ar'ak daudz jo tas b'us vesel'ibai pat dz'ivei b'istami"
"Nu ja vi'na nomirs, tad nomirs, tad mekl'e'su citu sievu"

-----------------------------------------------------------------------

Barga' ziemas diena' mazs zvirbulis nolaiz'a's uz dra'ti lai atpu'sties. 
Diemz'e'l bija tik auksts ka zvirbulis a'tri nosala. Ties'i zem nosalus'a' 
zvirbul'a atrada's lauku taka, pa kur'u lauksaimnieks veda savas govis uz 
tirgu. Govis, ka' govis me'dz dari't, atsta'ja savas vizi'tkartes takas 
vidu' ties'i zem zvirbul'a. Ve'js' zvirbuli nokrata no dra'ts un zvirbulis 
iekri't ve'l silta' c'upin'a'. Pe'ks'n'i atkusis, zvirbulis sa'k c'ivina't. 
Izbade'jies vilks, aul'odams gar taku, sadzird zvirbuli un to norij. S'i' 
sta'sta pama'ci'ba: Ja esi su'dos li'dz kakla tad nec'ivini.  

-----------------------------------------------------------------------

"Mazo meiti'n, k'ap'ec tu raudi?"
 "Mans t'evs nosl'icin'aja ka'k'enus"
"Nu, neraudi tik daudz"
 "J'a, t'evs sol'ija ka es tos var'e'su nosl'icin'at"

-----------------------------------------------------------------------

Govs tam zvirbulim uztaisija virsu'. Pa're'jais, ka' jau raksti'ts
ieprieks'|
Un no s'i' ve'l divas dzi'ves gudri'bas:
 1. Ne vienme'r tas, kas tev taisa uz galvas, ir tavs ienaidnieks
 2. Ne vienme'r tas, kas tevi izvelk no su'diem, ir tavs draugs

-----------------------------------------------------------------------

           * * *
 Krievs iet un redz,ka chukcha rok bedri,tad meera dzil'umu.tad atkal
 rok,ielien iekshaa,meera.
 Krievs:kam tu to bedri roc?
 Chukcha:gribu nofotograffeeties liidz jostas vietai.
 Chukcha tad saak citu bedri rakt.
 Krievs: kam to otru bedri roc?
 Chukcha:a man 2 bildes vajaga.

-----------------------------------------------------------------------

           * * *
   Krievi organizee kosmonautu lidojumu uz Sauli.
   Kaads jautaa:bet vai kosmonauti nesadegs?
   Krievs atbild:a vin'i naktii startees.

-----------------------------------------------------------------------

Divi vilki (viens stulbs) iet pa mez'u bari'bu mekle't. Gandri'z
tani' pas'a' laika' abi ieliek vienu ka'ju slazda' un ir nok'erti.

Gudrais vilks saka stulbam: "Me's netiksim proja'm, vieni'gais ko
varam dari't bu's pas'am ka'ja ja'nograuz'"

Ar to vin's' a'tri ka'ju nograuz' aizklibo un gaida stulbo..
Pe'c ka'da laika vin's' iet atpakal' un saka:"Steidzies, pirms
mednieks na'k!"

Stulbais atbild:"Nu pagaidi, es jau tri's ka'jas nograuzu un
n'emos ar pe'de'jo"

-----------------------------------------------------------------------


Cilv'eks kuram rad'isi aug no galvas ar'a atn'ak pie 'arsta.
'Arsts skat'as un br'in'as un beidzam saka: "To es nevaru saprast"
"Es to ar nesaprotu jo es ied'est'iju burk'anus"
Ja nav nosleepums - pie KURIEM Tu (Juus) sevi ierindo?! ;)

-----------------------------------------------------------------------

Reiz ka'ds letin's' N'ujorka' nav vare'jis atrast nakstma'jas - visas viesni'cas
pilnas. Uzzina'jis, ka Harlema' var dabu't gul'vietas par bri'vu, bet tad
ja'bu't melna'dainam. Letin's' iesme're'is seju un rokas ar kurpju sme'ru,
aizbraucis ar apaks'zemi uz Harlemu, un bez proble'ma'm atradis nakstma'jas, bet
bijis ja'dala istaba ar i'stu ne'g'eri. Gule't ejot, palu'dzis viesni'cas
apkalpei vin'u no ri'ta pamodina't.

Na'kos'a' ri'ta' pamodina'ts, piece'lies un devies cel'a'. Pie izdevi'bas
iega'jis tualetes istaba' nomazga't kurpju sme'ru no sejas un roka'm. Liels
vin'am bijis pa'rsteigums, kad konstate'jis, ka melnums izpleties pa visu
k'ermeni, un vairs nena'k nost. Ve'la'k noskaidrojies, ka viesni'cas apkalpe
pamodina'jusi nepareizo istabas biedru.

-----------------------------------------------------------------------


Jauns viirietis paarodas maajaas. Pie durviim staav zveerojosha
sievas maate ar slotu rokaas. Znots jautaa:
"Griidu slauciisiet, vai kaut kur taisaaties lidot?"

-----------------------------------------------------------------------


J: Cik zilonu var iekaapt zaparoz'ecaa ?
A: Tik pat daudz ka volksvagi:2 prieksa un 2 aizmugureJ: Kaapeec zilonim ir sarkanas acis?
A: Lai sleeptos tomaatos.

J: Vai kaads ir redzeejis ziloni,pasleepushos tomaatos?
A: Nee. Nu, redz cik labi pasleepies!
J: Cik zilonju var ievietot zapinjaa?
A: 4. 2 priekshaa, 2 aizmuguree.

J: Un cik Zhirafju?
A: Nevienu, jo zilonji priekshaa.

J: Kaa var zinaat, ka zilonji aplaupiija banku?
A: Pie bankas staaveeja zaporozhecs.

J: Vai zilonjus peec zaadziibas atrada?
A: Nee, vinji atkal bija pasleepushies tomaatos.

J: Kaapeec zilonjiem ir plakanas peedas?
A: Taadeelj, ka vinji piektdienaas lec no kokiem.

J: Kaadeelj vinjiem ir arii plakanas ausis?
A: Taadeelj, ka ne vienmeer traapa uz kaajaam.

J: Kaadeelj mazi beerni piektdienaas neiet uz mezhu?
A: Taadelj, ka zilonji lec no kokiem.

J: Kaadelj krokodils ir plakans?
A: A vinhs piektdien iegaaja mezhaa...

-----------------------------------------------------------------------


- Tu zini, ka Mikushkinai sexuaalo bezspeeciibu atklaaja?
- Tieshaam?! Kas tad tas taads?
- Nevar nevienam viirietim atteikt.


-----------------------------------------------------------------------

Cilveeks iet pa ielu vadot krokodili uz siksninjas.
Policists vinju aptur:"Kur tad Juus ejat ar to briesmoni?"
"Es vinju vedu uz zoologisko daarzu"

Naakamo dienu tas pats policists aptur to pashu cilveeku uz ielas ar
krokodiili:"Es domaaju ka vakar Juus aizvedaat to briesmoni uz
zoologisko daarzu"
"Jaa, es vinu vakar aizvedu uz zoologisko darzu un vinam tas patika,
 shodien es vinu vedu uz kino"

-----------------------------------------------------------------------


Sieviete pie aarsta: "Man veeders ir ljoti uzpuusts un es visu laiku
 bezdeeju. Laimiigi tas nesmird un netaisa nekaadu troksni. Juus jau
nebuusiet maniijis, bet kaameer es runaaju es jau diz reiz bezdeeju."

Aarsts: "Es uzraksiisu kaadus deguna zaales Jums jaanoperk un .."

Sieviete: "Deguna zaales?"

Aarsts: "Jaa, un ka mees buusim Juusu ozas manja buus izaarsteeta
 tad mees apskatiisim Juusu dzirdi"

-----------------------------------------------------------------------


"Dakter, es gribu taisniibu zinaat"
"Tad man ir sliktas zinas un ljoti sliktas zinas"
"Kas ir sliktaas zinas?"
"Jums ir veezis smadzenees un Juus mirsiet peec nedeeljas"
"Kas ta vareetu buut sliktaakas zinas"
"To man vajadzeeja Jums izkaidrot pagaajushaa nedeeljaa"

-----------------------------------------------------------------------


Vatsons paargulj ar prostituutu.
...
Vinjs gjeerbas te peexnji prostituuta kas joprojaam gulj gultaa ierunaajas
- ai ai ai Vatson....ko par to teix juusu sieva....ai ai ai - un nedod 
dievs misis Hadsone uzzinaas, ar jums vairs nesarunaasies....
Vatsons izbola acis un drebosjaa balsi ierunaajas
- eeeeee.........mmmm....kaa juus paziistat manu sievu ?
- elementaari Vatson

-----------------------------------------------------------------------
..
Mate ievelk savu delu pie arsta.
"Dakter, vai 12 gadu vecs puika var pats sev iznemt aklo zarnu?"
"Nee, to nekada gadijuma nevar"
Mate iesit puikam pa ausim un saka: "Nu Peter, es taa jau teicu,
nu tuulinj ielieci to atpakalj"

-----------------------------------------------------------------------

 -Dakter ,manaa palaataa kautkas nav kaartiibaa.Aizvakar nomira
slimnieks ,kas guleeja pie durviim , vakar tas ,kas guleeja pie loga,
 bet shodien uz morgu aiznesa manu kaiminju...Vinjiem nevajadzeeja
buut sheit ,bet gan bazceriigo palaataa|

 -Zini , es tev teikshu taadu lietu - shii tak ir bezceriigo palaata.
-----------------------------------------------------------------------


- Eliinas tant...
- Jaa, kas ir?
- Es ziniet vakar to Juusu meitu.. nu .. eeeee... saprot tt iet..eeee
- Nekaa nevar dariit- buus tagad jaaprec!
- Nee, ko Juus! Juus mani paarprotat, es vinjai paarbraucu ar celjarulli.

-----------------------------------------------------------------------

  Dziive ir kustiiba - vieni kustina ar smadzenes ,citi - ausis.

-----------------------------------------------------------------------Skalji sit pie durviim:"Abolin Kundze, Abolin Kundze. Nupat uz ielas
 celja rulis paarbrauca Juusu viiram!" 
"Es esmu dushaa un nevaru naakt aaraa, pabaaziet vinju zem durviim" 

-----------------------------------------------------------------------


Vina : Man Jus jabridina, mans virs bus majas pec stundas.
Vins : Bet es jau nedaru neko , par ko vajadzetu baidities.
Vina : Tur jau ta lieta. Bet laiks iet.

-----------------------------------------------------------------------

 Vilcienaa brauc C'eburas'ka , Gena un ve'l ka'ds tips .
 C'eburas'ka : Es esmu burvis |
 Tips : Nu tad izdari ta' , lai man p..... li'dz zemei buutu |
 C': Gena, nokod vin'am ka'jas |

-----------------------------------------------------------------------

Jauta'jums:
  Mu'su bazni'ca' ieperina'jus'ies sikspa'rn'i. Ar s'aus'anu un 
  inde's'anu neesam vare'jus'i aizdzi't. Vai vispa'r ir kas 
  dara'ms?
Radio Erivan'a:
  Princi'pa' ja'. Tie ja'nokristi' un ja'iesve'ti'. Tad tie vairs 
  bazni'ca' nera'di'sies.

-----------------------------------------------------------------------

 Petjka saka Capajevam: "Tev ir baigi kuulaa tualete, kaa attaisa 
durvis, taa iedegas gaisma." Capajevs nikni jautaa: "Atkal tu man to 
ledusskapi piecuraaji?!"
-----------------------------------------------------------------------

 Maate jautaa deelam: "Kas tev, deels vislabaak patika zoodaarzaa?" 
"Man vislabak patika meerkakis, bet teetim zakjiitis." 
"Kaads zakjiitis?"
"Nu tas, kas paardeva ieejas biletes."

-----------------------------------------------------------------------

Vecais mednieks stasta par saviem piedzivojumiem.
Viens prasa:"Vai tad Jums nekad nebija bailes?"
"Bailes bija daudz reiz, vienreiz jungli viens tigeris bija aiz kruma
un kad es nacu klat tad uzreiz RRRRRRRRRRRRRRRR Velns ar ara es bikses
pietaisiju"
"Toreiz, no bailem?"
"Ne, tagad kad es kliedzu RRRRRRRRRRRR"

-----------------------------------------------------------------------


 Divi dakteri pie pacienta .
 -- Man s'k'iet , ka jaa ampute' kreisa' ka'ja .
 -- Ne', kole'g'i , ja'ampute' abas ka'jas !
 -- Ne' , tikai krisa'!
 -- Ne' , abas!
 -- La'bi , la'bi , abas ! Neies tak stri'de'ties par si'kumiem .


-----------------------------------------------------------------------


Stulbais:"Kur tu tadu masinu dabuji"
Otrs Stulbais:"Uz cela viena sievieta apstadija masinu. Es iesedos
 masina un mes braucam. Pec laika iebraucam meza. Sieviete izkapa
 no masinas izgerbas un nolika drebes blakus masinai un teica ka
 es varot nemt ko gribot, es nemu masinu"
Pirmais:"Pareizi tas drebes tev jau nederetu"

-----------------------------------------------------------------------

Pacinets pie acu aarsta.

- Dakter man ir probleemas ar redzi.
- Jaa, kaa tas izpauzzas.
- Nu redziet, pa labi uz galda juus redziet mussu, bet es nee.

-----------------------------------------------------------------------


Taksometra ssoferis saka:
- Massiinai sabojaajjaas bremzes, kaa rezultaataa, mees kriitam no kraujas.

Pasazzieris mieriigi atbild:
- Tad izsleedziet skaitiitaaju|

-----------------------------------------------------------------------


Pirceejs sarunaajas ar sunnu paaredeveeju:

- SSis suniitis man tiiri labi patiktu, tikai vinnam lloti iisas kaajas.
- Ak dievs, liidz zemei taccu vinnas tiek|

-----------------------------------------------------------------------