Satura rādītājs Priekšmetu rādītājs

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Fizikas un Matemātikas Fakultāte

Vispārīgās matemātikas katedra

Agnis Andžāns

Uldis Kanders

MATEMĀTISKĀS INDUKCIJAS METODE

(Vispārīgās matemātikas studiju kurss)

Dotais studiju kurss ir sagatavots pēc tālmācības studiju tehnoloģijas, kas ļauj to izstādīt globālajā datortīklā INTERNET. Studiju kursa apgūšanai ieteicams izmantot globālā datortīkla INTERNET un datortehnoloģijas iespējas.

WWW-adrese - http://www.lanet.lv/info/matind/

13. NODAĻA

LITERATŪRAS SARAKSTS

 1. Âèëåíêèí Í. ß. Êîìáèíàòîðèêà. - Ì.: Íàóêà, 1969, 328 ñ.
 2. Ìàðêóøåâè÷ À. È. Âîçâðàòíûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.-Ì.: Íàóêà, 1975.-48 ñ.
 3. Óñïåíñêèé Â. À. Òðåóãîëüíèê Ïàñêàëÿ. - Ì.: Íàóêà, 1979, 48 ñ.
 4. Ïîéà Ä. Ìàòåìàòè÷åñêîå îòêðûòèå. - Ì.: Íàóêà, 1976, 448 ñ.
 5. Ôóêñ Ä. Á., Ôóêñ Ì. Á. Àðèôìåòèêà áèíîìèàëüíûõ êîåôèöåíòîô. - Êâàíò, 1970, Nî 6, ñ. 16-20.
 6. Øèðøîâ À.È. Îá îäíîì ñâîéñòâå áèíîìèàëüíûõ êîåôèöåíòîô. - Êâàíò, 1971, Nî 10, ñ. 17-25.
 7. Ñîìèíñêèé È.Ñ., Ãîëîâèíà Ë.È., ßãëîì È.Ì. Î ìàòåìàòè÷åñêîé èíäóêöèè. - Ì.: Íàóêà, 1967, 144 ñ.
 8. Êðå÷ìàð Â.À. Çàäà÷íèê ïî àëãåáðå. - Ì.: Íàóêà, 1968, 416 ñ.
 9. Ïîéà Ä. Ìàòåìàòèà è ïðàâäîïîäîáíûå ðàñóæäåíèÿ. - Ì.: Íàóêà, 1975, 464 ñ.
 10. Øêëÿðñêèé Ä.Î., ×åíöîâ Í.Í., ßãëîì È.Ì. Èçáðàííûå çàäà÷è è òåîðåìû ýëåìåíòàðííîé ìàòåìàòèêè (àðèôìåòèêà è àëãåáðà). - Ì.: Íàóêà, 1976, 384 ñ.
 11. Êíóò Ä. Èñêóññòâî ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ ÝÂÌ. Îñíîâíûå àëãîðèòìû. - Ì.: Ìèð, 1976, 734 ñ.
 12. Ãàâðèëîâ Ã.Ï., Ñàïîæåíêî À.À. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî äèñêðåòíîé ìàòåìàòèêå. - Ì.: Íàóêà, 1977, 368 ñ.
 13. Äûíêèí Å.Á., Óñïåíñêèé Â. À. Ìàòåìàòè÷åñêèå áåññåäû. - Ë.: ÃÈÒÒË, 1952, 288 ñ.
 14. Ðèíãåëü Ã. Òåîðåìà î ðàñêðàñêå êàðò. - Ì.: Ìèð, 1977, 256 ñ.
 15. Áåðìàí Ã.Í. ×èñëî è íàóêà î íåì. - Ì.: ÃÈÒÒË, 1954, 163 ñ.
 16. Entringer R.C., Slater P.J. Gossips and telegraphs. - J.Franclin Inst., 1979, Vol.307, Nî 6, p. 353-360.
 17. ßãëîì È.Ì., Áîëòÿíñêèé Â.Ã. Âûïóêëûå ôèãóðû. - Ì.; Ë.: ÃÈÒÒË, 1951, 343 ñ.
 18. Õàäâèãåð Ã., Äåáðóííåð Ã. Êîìáèíàòîðíàÿ ãåîìåòðèÿ ïëîñêîñòè. - Ì.: Íàóêà, 1965, 171 ñ.
 19. Áåíäóêèäçå À.Ä., Ñóëàêâåëèäçå À.Ê. Âû÷èñëåíèå ñóìì. - Êâàíò, 1970, Nî 9, ñ. 37-40.
 20. Êóðëÿíä÷èê Ë., Ëèñèöêèé À. Êàê ïðèäóìàòü êîìáèíàòîðíîå òîæäåñòâî. - Êâàíò, 1980, Nî 5, ñ. 34-35.
 21. Êóðëÿíä÷èê Ë., Ëèñèöêèé À. Ñóììû è ïðîèçâåäåíèÿ. - Êâàíò, 1978, Nî 10, ñ. 31-37.
 22. Áàëê Ì.Á. Ãåîìåòðè÷åñêèå ïðèëîæåíèÿ ïîíÿòèÿ î öåíòðå òÿæåñòè. - Ì.: Ôèçìàòãèç, 1959, 230 ñ.
 23. Âîðîáüåâ Í.Í. ×èñëà Ôèáîíà÷è. - Ì.: Íàóêà, 1978, 144 ñ.
 24. The Fibonacci Quarterly. - Berceley, 1963 - 1980.
 25. Àáðàìîâè÷ Â.Ñ. ×èñëà Áåðíóëëè. - Êâàíò, 1974, Nî 6, ñ. 10-14.
 26. Gardner M. Puzzles and number theory problems arisning from the curious fractions of ancient Egypt. - Scientific American, October 1978, p.22-26.
 27. Õàðàðè Ô. Òåîðèÿ ãðàôîâ. - Ì.: Ìèð, 1973, 300 ñ.
 28. Ðåéíãîëüä Ý., Íèâåðãåëüò Þ., Äåî Í. Êîìáèíàòîðíûå àëãîðèòìû: òåîðèÿ è ïðàêòèêà. - Ì.: Ìèð, 1980, 476 ñ.
 29. Àõî À., Õîïêðîôò Äæ., Óëüìàí Äæ. Ïîñòðîåíèå è àíàëèç âû÷èñëèòåëüíûõ àëãîðèòìîâ. - Ì.: Ìèð, 1979, 536 ñ.
 30. Ïîñòíèêîâ Ì.Ì. Ìàãè÷åñêèå êâàäðàòû. - Ì.: Íàóêà, 1964, 84 ñ.
 31. William H. Benson, Oswald Jaccoby. New recreations with magic squares. - N.Y.: Dower, 1979, 195p.
 32. Êóðëÿíä÷èê Ë., Ðîçåíáëþì Ã. Ìåòîä áåñêîíå÷íîãî ñïóñêà. - Êâàíò, 1978, Nî 1, ñ. 24-27.
 33. Êàê ðàçáèòü êâàäðàò. - Êâàíò, 1979, Nî 11, ñ. 21.
 34. ßãëîì È.Ì. Êàê ðàçäåëÿòü êâàäðàò. - Ì.: Íàóêà, 1968, 112 ñ.
 35. Ãàðäíåð Ì. Ìàòåìàòè÷åñêèå ãîëîâîëîìêè è ðàçâëå÷åíèÿ. - Ì.: Íàóêà, 1971, 510 ñ.
 36. Gardner M. Some packing problems that can not be solved by sitting on suitcase. - Scientific American, October 1979, p. 34-39.
 37. Trupins Ð., Andþâns A. Nevienâdîbas vidusskolas matemâtikas kursâ. 2.daïa. - R.: Zvaigzne, 1980, 237 lpp.
 38. Öèíìàí Ë. Ïàðàäîêñ èññëåäîâàòåëÿ. - Êâàíò, 1976, Nî 11, ñ. 9-12.
 39. Êóðëÿíä÷èê Ë. Âûñîêèå ñòåïåíè. - Êâàíò, 1978, Nî 11, ñ. 13-16.
 40. Ãàðäíåð Ì. Ìàòåìàòè÷åñêèå äîñóãè. - Ì.: Ìèð, 1972, 496 ñ.
 41. Òîîì À. Èç æèçíè åäèíèö. - Êâàíò, 1974, Nî 9, ñ. 31-39.
 42. Òðîñòíèêîâ Â. Êîíñòðóêòèâíûå ïðîöåññû â ìàòåìàòèêå. - Ì.: Íàóêà, 1975, 254 ñ.
 43. Ðóçàâèí Ã.È. Î ïðèðîäå ìàòåìàòè÷åñêîãî çíàíèÿ. - Ì.: Ìûñëü, 1968, 392 ñ.
 44. Õèí÷èí À.ß. Òðè æåì÷óæèíû òåîðèè ÷èñåë. - Ì.: Íàóêà, 1979, 64 ñ.
 45. Õîëë Ì. Êîìáèíàòîðèêà. - Ì.: Ìèð, 1970, 424 ñ.
 46. Gardner M. Mathematical Games. - Scientific American, November 1977, p. 18-28.
 47. Êîëîòîâ À.Ò. Îá îäíîì ðàçáèåíèè ïðÿìîóãîëüíèêà. - Êâàíò, 1973, Nî 1, ñ. 14-16.
 48. Êàìíåâ Ë.Í. Èððàöèàëüíîñòü ñóììû ðàäèêàëîâ. - Êâàíò, 1972, Nî 2, ñ. 26-27.
 49. Êíóò Ä. Èñêóññòâî ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ ÝÂÌ. Ïîëó÷èñëåííûå àëãîðèòìû. - Ì.: Ìèð, 1977, 724 ñ.
 50. Êíóò Ä. Èñêóññòâî ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ ÝÂÌ. Ñîðòèðîâêà è ïîèñê. - Ì.: Ìèð, 1978, 844 ñ.
 51. Ôðåéâàëüä Ð.Â. Ïåðåêëþ÷èòåëüíûå ñõåìû. - Êâàíò, 1972, Nî 2, ñ. 16-19, 27.
 52. Îâ÷èííèêîâ Ñ. Ïëîñêèå ïåðåêëþ÷èòåëüíûå ñõåìû. - Êâàíò, 1976, Nî 1, ñ. 12-18.
 53. Ìèëã Ì. ×òî ñêàçàë ïðîâîäíèê. - Êâàíò, 1973, Nî 8, ñ. 38-44.
 54. Ñåðïèíñêèé Â. Î òåîðèè ìíîæåñòâ. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1966, 61 ñ.

Satura rādītājs Priekšmetu rādītājs