PATEICAMIES PAR DALÎBU LATVIJAS LIELAJÂ BÇRNU BUDÇÏU GÂJIENÂ
folkloras kopâm
 “DANDARI, “MARE”, “ZÎLÎTES”, “KOKLE”,  “RIJA” ,  “MADAVIÒA” “AUSEKLÎTIS”, “SKRIPÈIi”, MAZZALVES pamatskolas folkloras kopaI, OZOMUIÞAS pamatskolas folkloras kopai, “ENDZELÎTE”,  “TAUREÒI”, “SILDRUVÎTE”, “SENLEJIÒA”!

Budçïu masku un cepuru konkurss

Nikolaja Zîrapa fotoKultûras aktivitâtes
LU Etniskâs kultûras centrs