Masku un budçïu cepuru konkurss (1999. gada 10. decembrî)

Konkursa rezultâti

Vislabâkâs galvas maskas

Sejas maskas

Labâkâs budçïu cepures

Ðogad Masku un budçïu cepuru konkurss tika iesaistîts Latvijas Lielâ bçrnu budçïu gâjiena sarîkojumâ un norisinâjâs Ziemeïzemju Ziemassvçtku atklâðanas dienâ. Konkursa darbu autoru apbalvoðana un izstâdes “CILVÇKS - BUDÇLIS” atklâðana norisinâjâs Ziedu salonâ “Vernisâþa”. Piedalîjâs þûrijas komisijas locekïi Jânis Anmanis un Gunârs Glûdiòð (LMA).Izstâde “CILVÇKS - BUDÇLIS” tika rîkota, lai izstâdîtu projekta “Pulkâ eimu, pulkâ teku” Budçïu masku un cepuru konkursam darinâtos bçrnu darbus un fotogrâfijas par masku gâjienu tçmu. Veidojot fotoizstâdi tika paveikts darbs apzinot Latvijas fotoaìentûras un fotogrâfus, ka arî arhîvu materiâlus par masku gâjieniem Latvijâ. Izstâde  no 10. - 13. decembrim bija  apskatâma Ziedu salonâ "Vernisâþa", bet no 17.decembra lîdz 10. janvârim - Salonâ un bibliotçkâ "Vecrîga".

 Gleznotâjs Jânis Anmanis un Budçïu gâjiena vadîtâja Elîna Kûla - Braþe. Nikolaja Zîrapa foto.Cik radoði masku darinâðanai ðogad pievçrsuðies konkursa dalîbnieki?
Pamazâm sâk attaisnoties konkursa rîkotâju ideja par tradicionâlu un mûsdienîgu masku radîðanu. Îpaði piemçroti ir formâs apjomîgi un masku reâlajam izmçram atbilstoði darbi, pieméram, Ata Rozentåla Mazå sieviña ar lielo galvu, un Gunåra Olbaèevska ?ermeña maska Runcis.
Folkloras kopas “Bârtenieki” ïaudis par savu bçrnu darbiem raksta tâ: “Cilvçka pârtapðana par dzîvnieku, un otrâdi, bieþi sastopama pasakâs, un ne tikai pasakâs: maskâ cilvçks it kâ iegüst jaunun esîbas veidu - pârtop, manto citu dvçseli, kas palîdz pârvarçt grûtîbas un ðíçrðïus.. Mums, folkloras kopas “Bârtenieki” dalîbniekiem, ðíiet, ka VÂVERES cepure varçtu palîdzçt cilvçkiem kïût èâklâkiem un darbîgâkiem, sakopjot apkârtçjo vidi. Savukârt STâRÍA cepurç piedâvâjam pastaigât tiem valdîbas vîriem, kam jâdomâ par Latvijas ìimeòu pastâvçðanas problçmâm un Latvijas bçrnu likteòiem”.

Ðogad pirmoreiz pçc konkursa rîkotâju ieteikuma parâdîjâs arî tâðu cepures.
Rûpîgi tâðu cepuri darinâjusi Viktorija Zeòkova no “Prieceles”, un pati arî apdziedâjusi savu darbiòu.
Lieku tâsi pie tâsîtes
Taisu savu cepurîti.
Gribu iet budçïos
Èaklus, slinkus apdziedât.
Vçlam veiksmi visiem masku darinâtâjiem arî turpmâk!

Elîna Kûla-Braþe, projekta Latvijas Lielais bçrnu budçïu gâjiena vadîtâja

Latvijas Lielais bçrnu budçïu gâjiens
Festivâls un kultûras aktivitâtes
LU Etniskâs kultûras centrs