KONKURSI

Masku un budçïu cepuru konkurss

2. Stâstnieku konkurss "Teci, teci, valodiòa"
2000. gada 26. februârî vada Mâra Mellçna.
Uzziòas: tel. 7222976.

Tautas spçïu, deju un rotaïu konkurss "Lielais Rotaïnieks 2000",
 5.02., 5.03., 9.04. vada Ernests Spîès, tel. 7222976.
 Uzziòas: tel. 7222976.

5. Latvijas Dejas sacîkste "Vedam danci",
 2000. gada 29. aprîlî Rîgas Skolçnu pilî, vada Ernests Spîès.
 Uzziòas: tel. 7222976.

Dziedâtâju konkurss "Dziesmu dziedu, kâda bija",
 2000. gada 6. maijâ, vada Dace Prûse.
Uzziòas: tel. 7222976.

LU Etniskâs kultûras centrs