Pamatinformâcija par studentu folkloras vâkðanu
Vâkðanas mçríi:
Tuvâkais mçríis - savâkt un sagatavot studentu folkloras grâmatu, kas bûtu mums visiem interesanta.
Pârçjie mçríi - izveidot studentu folkloras vâkumu, kas bûtu pamats nâkoðo studentu folkloras grâmatu (cerçsim) sagatavoðanai un kas bûtu noderîgs gan pçtniecîbai (studentiem un zinâtniekiem), gan daþâdu studentisku aktivitâðu rîkoðanai, gan LU vçsturei utt.


Vâcçji
Vâcçji ir ïoti vajadzîgi un tiek meklçti!
Vâcçjs var bût katrs, kam ir interese un vçlçðanâs to darît. Priekðzinâðanas par folkloru nav obligâtas. Varam gandrîz droði apsolît, ka ðî vâkðana Jûsu dzîvç bûs interesants piedzîvojums, kas dos gan jaunas zinâðanas, gan attîstîs noderîgas iemaòas. Vçlams, lai studentu folklora tiktu vâkta visâs fakultâtçs, un katram droði vien labâk ir sâkt ar savçjo.


Kâ vâkt studentu folkloru?
Radoði, aizrautîgi un ar prieku. Katram vâcçjam laika gaitâ izveidojas savas metodes, savi jautâjumi, ar kuriem sâkt sarunu utt. Vâcçjam ieteicams pierakstît visu, kas varçtu bût studentu folklora. Interesanti ir izpçtît paðam sevi - atcerçties, apzinât un uzrakstît savu folkloru.
Garâkus stâstîjumus bûtu vçlams ierakstît diktofonâ (EKC var uz laiku tos dabût, arî baterijas un tukðâs kasetes).
Studentu folklora varçtu bût atrodama arî Internetâ, sarunu grupâs - varat sûtît kopijas uz mûsu e-mail adresi, varat norâdît uz interesantâm adresçm. To var atrast daþâdos studentu preses izdevumos, varbût arî citur presç, tai skaitâ iepriekðçjos gadu desmitos. (Derçtu saskaòot ar EKC, kura prese jau caurskatîta.)
Varat paziòot mums studentu folkloras zinâtâju (arî - iespçjamo zinâtâju) vârdus un koordinâtes - ja kautrçjaties vai nevarat viòus izjautât paði.
Vâcçjs var arî pats izplatît uzaicinâjumus vâkt un iesûtît studentu folkloru.


Atalgojums?
Kultûrkapitâla fonds ir atbalstîjis ðo projektu. Paredzçts atalgojums vâcçjiem un arî citiem ar vâkðanu un pârrakstîðanu datorâ saistatajiem izdevumiem. Sîkâku informâciju par to var saòemt EKC.
Samaksa atkarîga no paveiktâ darba kvalitâtes. Piemçram, par ierakstîtu kaseti maksâjam Ls 2 - 3 (kasetei obligâti jâpievieno satura râdîtâjs; pirms ierakstîðanas - intervijas - vçlams konsultçties ar projekta vadîtâjiem). Kasetes pârrakstîðana datorâ (atðifrçðana) - Ls 3 - 10.
Diez vai tiks maksâts, ja kâds vienu vai divas reizes atstâtîs pa e-mail Internetâ atrastu anekdoti. Bet èakliem un regulâriem sûtîtâjiem samaksâsim.
Diemþçl no mums neatkarîgu apstâkïu dçï nevaram samaksat uzreiz. Ar vâcçju tiek slçgts lîgums, nauda tiek pârskaitîta caur LU grâmatvedîbu.

NB! Labâkajiem vâcçjiem ir apsolîtas vçrtîgas LU rektora un EKC balvas.
Visi vâcçji un teicçji, ja vien kâdam nebûs iebildumi (ja ir, paziòojiet laikus!), tiks pieminçti kopîgâ sarakstâ studentu folkloras gramatâ.Ziòas, kas pievienojamas vâkumam:
Atzîmçjiet vismaz datumu, fakultâti un vâcçja (savu) vârdu, telefonu!
Garâkam materiâlam (intervijâm): 1) par vâcçju (vârds, uzvârds, fakultâte un kurss, adrese un/vai telefons); 2)  par teicçju vai teicçjiem (vârds, uzvârds, fakultâte, kur mâcâs vai strâdâ, ja iespçjams - vecums, dzimðanas un tagadçjâ dzîves vieta, adrese un/vai telefons); 3) par vâkðanas situâciju - kad (datums), kur, kâdos apstâkïos tas dzirdçts un pierakstîts; 4) audiokasetei vçl papildus - satura râdîtâjs (ierakstîto tekstu saraksts).


Kur iegût papildus informâciju un nodot savâkto?
Vâkðanu koordinç LU Etniskâs kultûras centrs (EKC). Adrese: Meríeïa iela 13,  RLB nama ceturtajâ stâvâ.424. istabâ,  e-pasts: stufolkam@lanet.lv.
Tâlruòi: 7223025 un 7222976. Tur var uzzinât arî projekta vadîtâju tâlruòus, saòemt instrukcijas, anketas, ierosinâjumus, apmainîties ar pieredzi utt.


Projektu vada Latvieðu folkloras krâtuves pçtnieks, Dr. Philol. Guntis Pakalns, e-pasts: guntisp@lanet.lv

Studentu folklora
Studentu joki
LU Etniskâs kultûras centrs