STUDENTU FOLKLORA

Studentu joki

Kas ir studentu folklora

Pamatinformâcija par studentu folkloras vâkðanu

Studentu folkloras vâkðanu koordinç LU Etniskâs kultûras centrs (EKC). Adrese: Meríeïa iela 13,  RLB nama ceturtajâ stâvâ.424. istabâ,
e-pasts: stufolkam@lanet.lv.
Tâlruòi: 7223025 un 7222976. Tur var uzzinât arî projekta vadîtâju tâlruòus, saòemt instrukcijas, anketas, ierosinâjumus, apmainîties ar pieredzi utt.


Projektu vada Latvieðu folkloras krâtuves pçtnieks, Dr. Philol. Guntis Pakalns, e-pasts: guntisp@lanet.lv


LU Etniskâs kultûras centrs