Kas ir studentu folklora?
Kas ir folklora?
Priekðstati par to, kas ir folklora, parasti ïoti atpaliek no realitâtes. Folklora nav tikai grâmatâs publicçtas pasakas un tautasdziesmas. Kopð rakstîbas izgudroðanas folklora vairs nav tikai mutvârdu daiïrade. Folklora nemitîgi mainâs un attîstâs. Visgrûtâk ir pamanît to, kas ir folklora paðlaik.
Mûsdienâs folkloras ir daudz vairâk(!) nekâ senatnç, tai ir vieglâk rasties un izplatîties - jo 1) sabiedrîbâ ir arvien vairâk daþâdu sociâlo, profesionâlo un intereðu grupu (katrai, pat divu cilvçku grupai ir savs "kultûras slânis"), un 2) elektroniskie komunikâciju lîdzekïi un masu mediji palîdz labâm idejâm âtri izplatîties un iesakòoties, 3) cilvçkiem ir arvien vairâk iespçju bût brîviem, rosîgiem un radoðiem.

Vai studentiem ir sava folklora?
Protams, ka ir. Studentu folklora te tiek saprasta kâ studentu ikdienas kultûras radoðâ daïa, kurai ir savas tçmas, savi þanri un savas lietoðanas situâcijas. Tâ attîstâs lîdz ar dzîvi un tâs notikumiem.
Studentu folklora padara ar augstskolu saistîto cilvçku dzîvi interesantâku un palîdz viòiem pârvarçt daþâdas ikdienas dzîves grûtîbas. Studentu folklora ir bûtisks viòu identitâtes veidoðanas faktors, tai ir sava loma uzvedîbas stereotipu veidoðanâ.
Vâcot labâk censties jçdzienu par studentu folkloru izprast pçc iespçjas plaðâk, nebaidoties savakt arî to, kas "nav folklora".

Cilvçku grupas, kurâm varçtu bût zinâma studentu folklora:
1) tagadçjie studenti, (klâtienes un neklâtienes, strâdâjoðie un nestrâdâjoðie, cîtîgie un paslinkie, tie, kas dzîvo kopmîtnçs, kas kopâ izklaidçjas utt.); pie tam katrai fakultâtei un katrai ðai grupai varçtu bût arî sava, tikai tai specifiska folklora;
2) bijuðie studenti (îpaða interese par korporâcijâm un padomju laika eksotiku);
3) LU mâcîbu spçki un citi LU darbinieki (to varçtu saukt arî par "profesoru folkloru");
4) citi cilvçki, kas nav un nav bijuði studenti, bet kuriem ir savi priekðstati un "zinâðanas" par studentiem.
Studentu folklora
Studentu joki
LU Etniskâs kultûras centrs