LATVIJAS ROKMÚZIKAS JAUNUMI

(29. júnijs, speciáli "Internetam")


***
 • Klajá nácis (un kioskos pamaníts) krieviská múzikas izdevuma "Melná Piektdiena" jau 4. laidiens. Péc visa spriez'ot- tas ir pirmais, kas tiek izplatíts visos kioskos..... Lielákie rakstu materiáli ir veltíti pas'máju grupám INVASION un RIBA MEC'- SVOLOC' OBIKNOVENNAJA.
  ***
 • Káda jauna zin'a (neoficiála) ir arí no INOKENTIJA MÁRPLA puses: neoficiáli tiek zin'ots- ka s'ai prominentajai "underground" veterángrupai rudení varétu iznákt arí kasete, kur bús apkopotas daz'ádu gadu dziesmas. S'is gadíjums varétu notikt septembrí.
  ***
 • 26. júnijá Vérmanítí notika starptautiskajai cín'ai pret narkomániju veltíts pasákums "Dialogs", kur citu pasákumu vidú notika arí koncerts ar pas'máju grupu piedalís'anos. Kopumá bija kádas 10 pas'máju brigádes (vairákas "underground", arí SKUMJU AKMEN'I, FACT utt.).
  ***
 • Sagaidáms, ka 1. júlijá "Rígas Balss" múzikas lappuses "K'ieg'elis" koncertá "3. uznáciens" muzicés g'itáriski tendétas múzikas brigádes: MARY JANE, GELOUSY, PARALÍZE, VOGNUTIJ BEK. Vél s'ajá ménesí "K'ieg'el'a" koncerti sagaidámi 15. un 29. júlijá.
  ***
 • 27. júnijá viesnícá "Ríga" Rígá pazístamá koncertorganizácija "GAO" - kas jau uztur pazístamo klubu "Underground"- atvérusi vél vienu záli ar nosaukumu "Miráz'a", kas "bús domáta cilvékiem pári 30...., kas jau kaut ko dzívé ir sasniegus'i", tur skanés 70' un 80' to gadu múzika- kas patíkot s'ádai publikai. Iespéjams, ka tur dzívajá uzstásies attiecígajam vecumam "tendéti" múzik'i.....
  ***

  (c) "Rígas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entúra.


  Atis Klus's: webmaster@lanet.lv

  Atgriezties uz LATVIJAS ROKMÚZIKAS JAUNUMU lappusi